مدیرکل دانش آموختگان

 

نام ونام خانوادگی: قاسم توحیدی

رشته تحصیلی : تحقیق در عملیات گرایش ارزیابی عملکرد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار پایه 17