ارتقاء مرتبه علمی

آئین نامه ارتقاء

شیوه نامه اجرایی ارتقاء مرتبه علمی

فرمهای ارتقاء مرتبه علمی

کاربرگهای ماده 2 ارتقاء

 

اداره ارتقاء ، ترفیعات و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

رئیس اداره ارتقاء ، ترفیعات و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی: بهناز بهنام
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

مسئول ترفیعات، ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی: سیما محمدی
رشته تحصیلی: برنامه ریزی آموزشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد