حق الزحمه ها

حق الزحمه ها

پایان نامه 

حق الزحمه پایان نامه :

سقف اخذ پروژه پایانی مقطع کاردانی وکارشناسی :

هرمدرس صرفا می تواند تا 10 پروژه انفرادی را تقبل کند .

- مدرس می تواند حداکثر پروژه 5 گروه دو نفر را برعهده بگیرد .

کارآموزی

حق الزحمه کارآموزی :

- هرمدرس کارآموزی درهردوره میتواند حداکثر 2 گروه 15 نفری از

دانشجویان کارآموز را تحت نظر داشته باشد .