حق التدریس

حق التدریس

ضوابط تدریس مدرسان حق التدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 1- اعضای هیات علمی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه های دولتی

 2- مدرک تحصیلی دکتری یا دانشجوی دکتری (دربعضی رشته های هنرومعماری دارای مدرک کارشناسی ارشد ودارای سابقه تدریس )

 3- داشتن تاییدیه صلاحیت تدریس ازهیات اجرایی جذب استان تهران

 4- حداکثر ساعات مجاز تدریس دررشته های حسابداری، هنرومعماری، فنی ومهندسی وتربیت بدنی 16 ساعت وبقیه رشته های تحصیلی 12 ساعت درهفته می باشد .

انواع گواهی اشتغال به تدریس مدرسین مدعو

 1- گواهی اشتغال به تدریس جهت ارائه به سازمانها، نهادهای مختلف

 2- گواهی اشتغال به تدریس جهت ارائه به سفارتخانه ها، وزارت امور خارجه

 شرایط دریافت :

 . تکمیل فرم مخصوص وزارت امورخارجه وسفارت خانه ها

 . دانلود فرم

مراحل درخواست گواهی :

 1- مراجعه به کارشناس گروه آموزشی

 2- نوشتن درخواست وارائه به کارشناس

 3- تکمیل فرم درخواست گواهی ( باذکر ساعات تدریس وجهت ارائه به سازمان مربوطه ) وتحویل به گروه آموزشی

 . دانلود فرم

توجه :

صدور هرگونه گواهی اشتغال به کار برای اساتید مدعو که کمتر از یکسال با واحدهمکاری دارند ممنوع میباشد .