امور وام ها و تسهیلات

امور وام ها و تسهیلات

طرح کارت اعتباری اساتید-بانک ملت (برای مشاهده فرم   اینجا   کلیک کنید.)

شرایط دریافت وام های اعضای هیات علمی و نحوه اقدام :

1-    وام ودیعه مسکن

-         دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار برای اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی و 5 سال برای اعضای هیات علمی قراردادی

-         نداشتن مسکن

-         عدم استفاده از تسهیلات دانشگاه و بانک برای خرید مسکن

-         داشتن اجاره نامه جدید که در دفتر اسناد رسمی یا بنگاه معاملات ملکی تنظیم شده باشد

-         مراجعه به امور اداری دانشکده و تکمیل فرمهای مربوطه

 

2-    وام خرید مسکن

-         دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت بعنوان عضو هیات علمی تمام وقت

-         مراجعه به امور اداری دانشکده و تکمیل فرمهای مربوطه

توجه: اعضای هیات علمی که از وام ودیعه مسکن استفاده نموده اند، ابتدا بایستی نسبت به تسویه وام مذکور اقدام نمایند.

 

3-    شرایط دریافت وام اتومبیل

- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت بعنوان عضو هیات علمی تمام وقت

- مراجعه به امور اداری دانشکده و ارائه درخواست کتبی

 

4-    شرایط دریافت وام صندوق

- داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت بعنوان عضو هیات علمی تمام وقت

- مراجعه به امور اداری دانشکده و تکمیل فرم مربوطه

5- شرایط دریافت وام ضروری

- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت بعنوان عضو هیات علمی تمام وقت

- نیاز مبرم مالی به دلیل مشکلاتی اعم از بیماری حوادث غیر مترقبه و...

- مراجعه به امور اداری دانشکده و تکمیل فرمهای مربوطه

 

5-    شرایط دریافت وام تعمیرات مسکن

-         دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت بعنوان عضو هیات علمی تمام وقت

-         ارائه سند ملک مسکونی بنام به شرطی که از خرید ملک مسکونی  حداقل3 سال گذشته باشد

-         مراجعه به امور اداری دانشکده و تکمیل فرمهای مربوطه