امور رفاهی

امور رفاهی

اعضای محترم هیات علمی که قصد استفاده از امکانات اقامتی و رفاهی سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی را دارند به شرح زیر بایستی اقدام فرمایند 

 

1-   تماس با واحد دانشگاهی مورد نظرواطلاع ازوضعیت موجود امکانات اقامتی ورفاهی

 

2-   تکمیل فرم درخواست وارسال آن به دفترهیات علمی ازطریق آدرس ایمیل و یا نمابر

 

دانلود فرم درخواست 

 

 

  


 

انواع گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی و نحوه دریافت آن

1-    گواهی اشتغال به کار عادی جهت ارائه به سازمانهای مختلف

2-    گواهی اشتغال به کار جهت ارائه به سفارت خانه ها، وزارت امورخارجه و دادگستری

 نحوه اقدام: اعضای محترم هیات علمی می توانند با تکمیل و ارسال فرم درخواست گواهی عادی و ارسال آن ازطریق آدرس پست الکترونیکی و یا نمابردفتر هیات علمی درکوتاهترین زمان ممکن نسبت به دریافت گواهی درخواستی اقدام نمایند.

3-    گواهی اشتغال بکار تعهدی به منظور دریافت و یا ضمانت وام شخص ثالث

 نحوه اقدام : اعضای محترم هیات علمی می توانند فرم درخواست گواهی تعهدی را تکمیل و پس از امضاء به امور اداری دانشکده محل خدمتی تحویل نمایند.

دانلود فرم درخواست گواهی تعهدی

 

 نمابر دفتر :66432558

ایمیل :Refah_helmi@yahoo.com