استخدام و بورس تحصیلی

استخدام و بورس تحصیلی

استخدام اعضای هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی در مقطع دکتری براساس نیاز واحد از طریق ثبت نام در سایت زیر می باشد:

jazb.iau.ir