شرح وظایف ادارات تابعه معاونت آموزشی

  ادارات تابعه معاونت آموزشی

- اداره کل آموزش

   - اداره ثبت نام

   - اداره امتحانات وثبت نمرات

   - اداره خدمات ماشینی

   - اداره خدمات آموزشی

- اداره هیات علمی

   - اداره کارگزینی هیئت علمی

   - اداره مدرسین حق التدریس

- اداره برنامه ریزی ونظارت وسنجش

   - اداره سنجش ونظارت

   - اداره برنامه ریزی آموزشی

 

شرح وظایف ادارات تابعه معاونت آموزشی :

اداره کل آموزش :

شرح وظایف اداره ثبت نام:

1 - بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که دانشکده ها ارسال مینمایند

2- مکاتبه وارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان به منطقه هشت وسازمان مهری دانشگاه آزاد اسلامی جهت اخذ مجوزتحصیل ویا مجوز موارد خاص وارسال به دانشکده ها

3- مکاتبه واخذ مجوز تحصیل برای دانشجویان اتباع خارجی با اموربین الملل دانشگاه و استانداری های مربوطه

4- مکاتبات اداری با مرکز آزمون وارتباط از طریق سایت

5- اشتغال به تحصیل برگه سفارت ، وزارتخانه ها ،دادگستری ، دارالترجمه ، نیروهای انتظامی به غیر از واحدها وسایر مراکز آموزشی وگذرنامه

6- استعلام مدارک پایه دانشجویان مشمول نظام وظیفه

7- بررسی وصدور مجوز ثبت نام با تاخیر برای پذیرفته شدگانی که با تاخیر یک یا چند ترم برای ثبت نام اولیه مراجعه می نمایند

8- رسیدگی به درخواستهای میهمان وانتقال دانشجویان به سایر واحدها پس از تکمیل فرم درخواست دردانشکده ها

9- ارسال مجوزهای انتقال ومیهمان دانشجویان ازسایر واحدها به دانشکده ها ومکاتبه با واحدها جهت رفع ایرادات پرونده ها

10- تایید فرمهای انصراف ازتحصیل که توسط دانشکده ها تکمیل شده است

11- بررسی وتایید فرمهای امتحان جامع مقطع دکتری

12- پاسخ به استعلامات ادارات وارگانها وسازمانهای دولتی وغیردولتی درخصوص دانشجویان

13- اقدام لازم درخصوص دانشجویانی که درآزمون مجددپذیرفته میشوندومکاتبه با واحدهای اولیه

14- بررسی وتایید فرمهای درخواست ماده 55و47 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی وکارشناسی وماده 24 مقطع کارشناسی ارشد

15- بررسی درخواستهای خروج از کشوردانشجویان مشمول نظام وظیفه پس از تکمیل فرم توسط دانشکده

16- صدور حکم جلوگیری ازتحصیل برای دانشجویانی که برابر مقررات مجاز به تحصیل نمی باشند وابلاغ به دانشکده ها

شرح وظایف اداره امتحانات :

 1. صدورو ارسال کارنامه دانشجویان مهمان ( فرم شماره 4)

 2. پاسخگویی به مکاتبات  واحدهای مختلف دانشگاهی

 3. استعلام درخصوص دانشجویان مهمان با دانشکده های تابعه

 4. بررسی وتائید فرم 8-  11 برای دانشجویان مهمان

 5. بررسی وارائه گزارش درخصوص مسائل ومشکلات ارسالی ازدانشکده هاوطرح آن درشورای آموزشی دانشگاه وابلاغ  آن به دانشکده های تابعه

 6. ارسال ریزنمرات برای معادلسازی به دانشکده ها

 7. دریافت وکنترل مدارک فرمهای معادلسازی وارسال آن  به دانشکده ها

 8. ثبت وضبط وتنظیم فرمهای   معادلسازی شده دردفاتر

 9. محاسبه هزینه معادلسازی سایرموسسات آموزش عالی (غیرازدانشگاه آزاد)وبایگانی  آن  درسوابق  معادلسازی  دانشجو.

 10. بررسی وضعیت تحصیلی  دانشجویان مشروط واخراجی و تهیه  وتنظیم وضعیت تحصیلی فرم شماره پنج وارسال به سازمان مرکزی

 11. تهیه وتنظیم ریزنمرات دانشجویان انتقال  رسمی وارسال آن به  اداره ثبت نام  جهت  ارسال  به همراه پرونده  به سایر واحدهای دانشگاهی

 12. تهیه وتنظیم وصدورریزنمرات دانشجویان برای ارائه به خارج ازکشور(دانشجویان  شاغل به تحصیل ،انصرافی واخراجی ).

 13. تهیه وصدور ریزنمرات برای دانشجویان انصرافی جهت ارائه به دانشگاههاوموسسات آموزش عالی.

 14. بررسی وتائیداستعلامهای ارسالی ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی در رابطه با کارنامه وفرم شماره چهارارسالی  دانشجویان مهمان (برابر ماده 56 آئین نامه آموزشی)

شرح وظایف اداره خدمات رایانه ای:

   1 - تعیین سطح دسترسی همکاران ستاد ودانشکده ، جهت کار با نرم افزار سیدا 

   2 - اصلاح وتغییرات در سایت معاونت آموزشی 

   3 - پس ازراه اندازی سیستم سیدا از سال 89 به بعد ، امور مربوطه دراین حوزه با سیستم جدید انجام می گیرد .

   4- فعال نمودن فایل انتخاب واحد با دستور معاون آموزشی ومدیر کل آموزش در داخل دانشکده ها 

   5- جستجوی مشخصات دانشجویان برای اداره حراست وگزینش واحد 

   6 - گرفتن آمار درموارد مختلف جهت حوزه معاونت آموزشی وریاست واحد ودرمواردی جهت حوزه های مستقردرستاد 

   7 - رفع اشکالات وراهنمایی دانشکده ها و همکاران درحوزه آموزش وقسمتهای مختلف ستادی وآموزش آنها درموارد موردنیاز درخصوص کار بانرم افزار سیدا وارتباط  با مسئولین

   خدمات ماشینی دانشکده ها 

   8- دربعضی موارد ورود اطلاعات شناسنامه ای دانشجویانی که سند پذیرش دارند واصلاحات مشخصات فارغ التحصیلان  

   9- ایجادشماره دانشجویی جهت دانشجویان ورودی جدید یا موارد مورد نیاز 

  10- تغییرسیستم ورشته یا مقطع آموزشی دانشجویان فعال 

  11- بررسی ودرخواست وپیگیری اجناس رایانه ای جهت کلیه همکاران آموزش کل 

   12 - رفع ایراد ازکارنامه های فارغ التحصیلی وارسال آنها به اداره کل فارغ التحصیلان 

   13 - انجام اصلاحات وبررسی نامه های دانشکده ها که ازطریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال میشوند وآنها به دلیل بسته بودن فایل نمی توانند انجام دهند 

   14- رفع اشکالات ریزنمرات قدیمی ودرمواردی ورود اطلاعات آنها به سیستم کامپیوتری 

   15 - ورود اطلاعات ورفع ایرادات کارنامه های دانشجویان جهت گرفتن فرم های خلاصه وضعیت 

   16 - مکاتبه باامورمالی درخصوص رفع ایرادات کارنامه های فارغ التحصیلان ودانشجویان فعال که ازسیستم گذشته به وجود آمده بود 

   17- مکاتبه با امور مالی جهت حذف دروسی که مجوز حذف دارند .  

   18- هماهنگی با دانشکده ها جهت ثبت رشته ومشخصه دانشجویانی که مجوز میهمانی ازیک دانشکده به دانشکده دیگر درداخل واحد را دارند  

   19 - ایجادرشته های خاص ودروس خاص با مجوز اداره برنامه ریزی ،جهت فارغ التحصیلان سالهای گذشته که هنوز مدرک نگرفته اند ویا جهت استعلام ریزنمره مراجعه می نمایند

  20 - اعمال تغییرات وضعیت نمره  در دروس مشخص شده توسط دانشکده ها طبق بخشنامه شماره 165164/36 مورخ 31/5/87 جهت دانشجویانی که نیاز به گرفتن مجوز از سازمان مرکزی دارند.

 21 - پرینت کارنامه های فارغ التحصیلی .

 22 - تاییدیه تحصیلی ارسالی از دبیرخانه

شرح وظایف اداره خدمات آموزشی :

1  -بررسی پرونده های ایرادی از طریق:

الف) طرح در کمیسیون

ب)طرح در شورای آموزشی

ج)مذاکره با مسئولین مربوطه در دانشکده ها

د)هماهنگی با اداره خدمات ماشینی.اداره فناوری. اداره امتحانات

2-رفع مغایرتهای ریز نمرات عودتی از سازمان مرکزی

3-بررسی مکاتبات دانشکده ها در ارتباط بااجرای بخشنامه ارتقا معدل وارسال آن به دبیر خانه منطقه هشت

4-برگزاری جلسات با مسئولین خدمات آموزشی دانشکده ها

5-پی گیری امور مربوط به دانشجویان ممتاز

6-انجام امور مربوط به قراردادهای آموزشی(فردی-وزارتخانه)و هماهنگی با دانشکده وسازمان مرکزی

7- اخذ مجوز دانشجویان قراردادی از اداره کل خدمات آموزشی سازمان مرکزی وارسال مجوزها به دانشکده ها

8-شرکت فعال در جلسات منعقده از سمت ادارات کل آموزش و فارغ التحصیلان

9-پاسخگوئی به مکاتبات مربوطه و ارباب رجوع

10-برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با شرح وظائف نیروهای جدید معرفی شده در حوزه خدمات آموزشی دانشکده ها زیر نظر مدیر کل محترم آموزش  

شرح وظایفاداره کارگزینی هیات علمی:

اخذ استعلام از دفتر حراست ، تنظیم وصدور احکام انتصاب مسئولین اجرائی دانشگاه،

صدور احکام کارگزینی ( تغییر ضریب ریالی حقوقی ، برقراری حق تاهل ، برقراری حق اولاد ، برقراری حق الزحمه سرپرستی ، انتقال ، ماموریت ، احتساب پایه ، فوق العاده ها وغیره ) وارسال آن به مبادی مربوطه،

مکاتبات و ابلاغ آخرین تغییرات ماهیانه حقوق ومزایای اعضای هیات علمی به امور مالی و ذیحسابی،

کنترل وتائید کلیه لیست های مالی وحقوق ودستمزد مربوط به اعضای هیات علمی،

تهیه وتنظیم آمارها ولیست های اعضای هیات علمی به تفکیک های متنوع جهت ارائه به قسمت های مختلف دانشگاه،

جمع آوری اطلاعات، تنظیم مدارک و پرونده های اعضای هیات علمی جهت طرح درجلسه های هیات انتظامی بدوی ، صدور صورتجلسه مربوطه، صدور ابلاغ ها و اعلام های رای ، دریافت تقاضاهای تجدید نظر ومکاتبات مربوط به هیات تجدید نظر با سازمان مرکزی دانشگاه،

انجام تسویه حساب ومحاسبه مطالبات اعضای هیات علمی که به دلایل مختلف رابطه استخدامی آنان با دانشگاه قطع می گردد،

صدورکارت شناسایی P.V.C برای اعضای هیات علمی،

مکاتبات مربوط به تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمی با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی،

صدور انواع گواهی سابقه کار وگواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی جهت ارائه به سازمانهای مختلف و وزارت امور خارجه براساس نیاز و درخواست اساتید،

ارسال بخشنامه ها ومکاتبات مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی از طریق دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی،

تهیه وتنظیم انواع گردشکارها وخلاصه وضعیت اعضای هیات علمی جهت ارائه به مسئولین محترم دانشگاه،

 

تهیه گزارش های مربوط به کارگزینی ومکاتبات با سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی،

بررسی و اقدام درخواست های تغییر وضعیت همکاری، انتقال، ماموریت وغیره مربوط به اعضای هیات علمی،

برگزاری کارگاههای آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای هیات علمی،

بررسی و پاسخ گوئی به سوالات و درخواست های تلفنی اعضای محترم هیات علمی،

 

هماهنگی و مکاتبه با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور اسکان اعضای هیات علمی در تعطیلات نوروزی،

دریافت برگ انتخاب واحد و نامه شهریه ترمی بورسیه ها و کنترل و ارسال نامه های پرداخت به امور مالی،

انجام کلیه مکاتبات بورسیه ها اعم از استعلام وضعیت تحصیلی و درخواست مدارک تحصیلی و غیره ،

ارسال مدارک مربوط به فراغت از تحصیل بورسیه ها مشمول نظام وظیفه و تقاضای استفاده از طرح خدمت و انجام بقیه امور آنان،

 

 برگزاری جلسات کمیته منتخب و بررسی و تصویب موارد ترفیع، ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به آزمایشی و آزمایشی به قطعی، 
 

شرح وظایف اداره مدرسین حق التدریسی (هیات علمی ومدعو ) :

کنترل لیست های پرداخت حق التدریس استادان ( مدعو وهیات علمی )

وتائید آنها جهت پرداخت

محاسبه ده درصد مالیات حق التدریس کلیه استادان در هر نیمسال

تحصیلی

تهیه گزارشهای مربوط به اضافه تدریس اعضای محترم هیات علمی

ومدرسین مدعو  واخذ مجوز پرداخت از مسئولین محترم دانشگاه .

بررسی واصلاح اطلاعات استادان در فایل ثبت اطلاعات نرم افزار سیدا 4

بررسی جدول امتیازات ارسالی از دانشکده ها و تعیین مبلغ یک ساعت

حق التدریس استادان

بررسی وپاسخ استعلام های دفاتر حراست وگزینش واحد در خصوص

وضعیت استادان .

بررسی در خواست تدریس استادان مدعو جدید وارسال آن به گروههای

آموزشی مربوطه در دانشکده ها

محاسبه حق التدریس استادان بورسیه دکتری از تاریخ استادیاری آنها

واعلام مبلغ حق التدریس به اداره کل امور مالی جهت پرداخت

بررسی ابلاغیه اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی واعلام به

قسمت کارگزینی جهت محاسبه اضافه کاری

تهیه بخشنامه در خصوص ارسال حق التدریس ، پرونده استادان مدعو

ومدارک بیمه وارسال به دانشکده ها وپیگیری آنهاانجام کلیه مکاتبات

در خصوص حق الزحمه ها ، کسر تدریس ، اعلام ساعات تدریس اعضای

هیات علمی سایر واحدها و تهیه گزارش های مربوط به حق التدریس و

مکاتبات موردی با سازمان مرکزی.....

کنترل وارسال کلیه گواهی های تدریس مدعوین ونامه های حق الزحمه

پایان نامه ها به امور مالی

بررسی پرونده های ارسالی استادان مدعو از دانشکده های مختلف

جهت گزینش عمومی .

تهیه وتنظیم آمارها ولیستهای مدرسین مدعو به تفکیک های متنوع

جهت ارائه به قسمتهای مختلف دانشگاه

صدور کارت شناسایی p.v.c برای استادان مدعو .

تهیه وتنظیم فرم قرارداد حق التدریس  وفرم گزینش .

بررسی وپا سخ گویی به سوالات ودرخواست های تلفنی استادان.

 

الف) بررسی حق الزحمه پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی

ارشد و دکتری شامل:

     بررسی رعایت سقف مجاز تعداد پایان نامه های هر یک از

     اساتید

     بررسی عدم محاسبه تکراری پایان نامه ها

     بررسی پایان نامه هایی که با موضوعات مشابه و اشتراکی

     انجام شده است

     بررسی شهریه دانشجویان

     بررسی مرتبه دانشگاهی اساتید

     بررسی در صد متعلقه از شهریه دانشجویان به استاد

     بررسی صحت محاسبه

     تنظیم نامه لیستهای بدون اشکال و ارسال آنها به اداره کل

     مالی(پس از اخذ امضاء مدیران و معاونان محترم ذیربط  تماس

     با کارشناسان گروه ها در دانشکده ها در خصوص اصلاح

     لیستهای دارای اشکال و نهایتا" مکاتبه با دانشکده ها

     پیگیری گروههایی که نسبت به ارسال لیستهای حق الزحمه

خوداقدام ننموده اند.

ب ) بررسی لیستهای حق الزحمه کارآموزی ، سمینار ، آزمون جامع

و برگزاری امتحانات تبصره شامل:

      بررسی رعایت سقف مجاز تعداد کارآموزیهای هریک از اساتید

 بررسی عدم محاسبه تکراری کارآموزیها

 بررسی شهریه دانشجویان

 بررسی محاسبه یک سوم شهریه هر واحد کارآموزی دانشجویان

 بررسی صحت محاسبات .

 تنظیم نامه لیستهای بدون اشکال و ارسال آنها به اداره کل

  مالی ( پس از خذ امضاء )

  تماس با کارشناسان گروهها در دانشکده ها در خصوص اصلاح

  لیستهای دارای  اشکال و نهایتا" مکاتبه با آنها

  پیگیری گروههایی که نسبت به ارسال لیستهای حق الزحمه

  خود اقدام ننموده اند

چ ) ثبت امور محوله در دفتر اندیکاتور و شماره کردن نامه هایی

که حاوی اسناد مالی اساتید می باشند.

 خ ) کنترل لیست های پرداخت حق التدریس اساتید ( مدعو وهیات

علمی ) در 8 هفته اول ( علی الحساب ) وتائید آنها جهت پرداخت شامل:

     کنترل مبلغ یک ساعت حق التدریس

     بررسی ساعات تدریس موظف و غیر موظف اساتید هیات علمی

     بررسی ساعات تدریس اساتید مدعو

     بررسی صحت محاسبات

د ) کنترل لیست های پرداخت حق التدریس اساتید ( مدعو وهیات

علمی)در پایان ترم ( تسویه حساب ) وتائید آنها جهت پرداخت شامل: 

     کنترل مبلغ یک ساعت حق التدریس

     بررسی ساعات تدریس موظف و غیر موظف اساتید هیات علمی

     بررسی ساعات تدریس اساتید مدعو

     بررسی صحت محاسبات

 ذ )  صدور گواهی اشتغال به تدریس مدرسین مدعو حق التدریسی

جهت ارائه به سازمانهای مختلف و وزارت امور خارجه براساس نیاز

ودرخواست آنها شامل:

1- کنترل نیمسال تحصیلی

2- کنترل ساعات تدریس

ز)  تهیه گزارشهای مربوط به اضافه تدریس اعضای محترم هیات

علمی ومدرسین مدعوحق التدریسی واخذ مجوز پرداخت آنها از

مسئولین محترم دانشگاه .

ژ)  بررسی درخواست های مجوز تدریس مدرسین مدعو حق

التدریسی جدید شامل:

1- بررسی مدارک ارسالی از گروههای آموزشی

2- ارسال مدارک به منطقه 8  جهت اخذ مجوز

 س) بررسی جدول امتیازات ارسالی از دانشکده ها و تعیین

مبلغ یک ساعت حق التدریس استادان و ابلاغ آن پس از تصویب

ریاست محترم دانشگاه شامل:

1- بررسی امتیازات بر اساس مدارک ارسالی از گروهها

2- تعیین مبلغ یک ساعت حق التدریس

3- ابلاغ مصوبات به گروههای آموزشی

ش ) تهیه و تنظیم آمارهای استادان مشغول به تدریس ، حق

التدریس پرداختی و ساعات کسر ومازاد تدریس دریک نیمسال تحصیلی .

ص) انجام کلیه مکاتبات درخصوص حق الزحمه ها، مصوبه های

حق التدریس ، کسرتدریس اعضای هیات علمی ، مجوز تدریس و غیره .

ض) بررسی نامه های ارسالی از دفتر حراست شامل:

     استعلام از دانشکده ها درخصوص مشخصات استادان مورد نظر

      اعلام اطلاعات ارسالی از دانشکده ها به دفتر حراست.

ط) بررسی در خواست تدریس استادان مدعو وارسال آن به

گروههای آموزشی مربوطه در دانشکده ها.

ظ)محاسبه حق التدریس استادان بورسیه دکتری از تاریخ استاد

یاری آنها واعلام مبلغ حق التدریس به اداره کل امور مالی جهت پرداخت .

ع) برگزاری کلاسهای دانش افزایی برای اعضای هیات علمی واحد .

غ) تکمیل فایل ثبت اطلاعات اساتید مدعو در سیستم سیدا 4 .

ف) تمهید مقدمات گزینش عمومی اساتید مدعو  ( تکمیل و تنظیم

پرونده ها ، تشکیل جلسات )

ق ) اعلام اسامی استادان گزینش شده به دانشکده ها

 

 

 

 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی آموزشی :

       1 - برنامه ریزی و سرفصل

         - ابلاغ آئین نامه و بخشنامه به دانشکده ها و سایر مراجع ذیربط.

         - تایید مدارک پایه در مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و در صورت لزوم مکاتبه با سازمان مرکزی.

         - تهیه جدول راهنمای تحصیلیC.P.M در کلیه مقاطع تحصیلی در هر نیمسال.

         - تهیه جداول شهریه مطابق با دستورالعملهای سازمان مرکزی در هر سال تحصیلی برای کلیه مقاطع.

         - تهیه بخشنامه مربوط به برگزاری امتحانات در هر نیمسال و دوره آموزشی تابستانی.

         - صدور دستورالعمل ثبت نام در کلیه دوره ها و تکثیر و توزیع و ارسال آن به دانشکده ها و سایر مبادی ذیربط.

         - امور مربوط به پذیرش دانشجو از نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 در رشته های جدید کارشناسی ناپیوسته: (حسابداری، کامپیوتر،مکانیک طراحی جامدات، عمران) از جمله اخذ کد و ارسال سرفصل به دانشکده ها.

         - پی گیری امور مربوط به تنظیم قراردادهای مربوط به استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاههای مورد نیاز دانشکده ها با هماهنگی امور مالی

         - تهیه آمار و ظرفیت پذیرش پیشنهادی رشته/گرایشها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

         - برآورد آمار ظرفیت پذیرش پیشنهادی با آمار اعلام شده از سوی مرکز آزمون.

         - امور مربوط به کد شناسایی دروسی که دانشجویان انتقالی در واحد مبدا گذرانده اند و این دروس یا در سرفصل مصوب درج نشده اند ویا از نظر تعداد واحد مغایرت دارند.

         - امور مربوط به تقلیل ، حذف و اضافه واحد دروس و هماهنگی با معاونتهای ذیربط و اقدام مقتضی.

         - تهیه سرفصل های مصوب مربوط به رشته های جدید تحصیلی و اخذ کد برای دروس.

         - اصلاح امور مربوط به سرفصل دروس در کلیه مقاطع تحصیلی از طریق مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه.

         - آماده سازی فرمهای دفترچه های راهنمای تحصیلی برای ورودیهای جدید در آغاز هر سال تحصیلی.

         - امور مربوط به نمرات تافل دانشجویان دکتری  تخصصی

         - امور مربوط به  دور های کامپیوتر گذرانده شده دانشجویان دوره های ارشد و دکتری

         - هماهنگی و مکاتبه تامین نیروی مراقب( بازنشسته به منظور برگزاری امتحانات نیمسالهای تحصیلی

      2- تصویب رشته

        - بررسی مدارک ارسالی در خصوص تصویب رشته های جدید تحصیلی و ارسال آن به منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

       - پی گیری رشته های درخواستی دانشکده ها از مراجع مختلف سازمان مرکزی و منطقه 8 تا وصول نتیجه.

       3- کارآفرینی و دفاع مقدس

      - اعلام اسامی مدرسان جهت شرکت دردوره های کارآفرینی و تشکیل پرونده آنها و مکاتبه  با کانون فارغ التحصیلان

      - اعلام اسامی مدرسان جهت شرکت در دوره های آشنایی با دفاع مقدس و تشکیل پرونده آنها و مکاتبه با پژوهشکده دفاع مقدس

      - تعیین مدرسان مربوط به درس آشنائی با دفاع مقدس در کلیه دانشکده ها که در نیمسال اول و دوم

      - اخذ مصوبه برای مدرسان درس آشنایی با دفاع مقدس

      - ابلاغ مصوبه و بررسی لیست حق الزحمه اساتید دفاع مقدس

      - تعیین مدرسان مربوط به درس کارآفرینی در کلیه دانشکده ها که در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی

      - اخذ مصوبه برای مدرسان درس کارآفرینی

      - ابلاغ مصوبه و بررسی لیست های حق الزحمه اساتید درس کارآفرینی

 

شرح وظایف اداره سنجش ونظارت :

    1- نظارت و سنجش

        - کنترل ثبت  آمار غیبتهای اساتید (هیات علمی و مدعو) بصورت روزانه

        - کنترل ثبت آمار کلاسهای جبرانی اساتید بصورت روزانه.

        - دریافت لیست های حق التدریس اساتید و کنترل ساعات غیبت و جبرانی اساتید طبق آمار ثبت شده توسط دانشکده ها.

        - کنترل در خواست مجوزهای بازدید صادره از دانشکده ها در داخل و خارج از شهر و انجام مراحل اداری و هماهنگی های لازم با مبادی ذیربط.

        - مراجعه موردی به دانشکده ها به منظور بررسی شکایات ارسالی و یا موارد گزارشی که نیاز به بررسی اسناد و مدارک دارد

       - بررسی و پاسخگوئی به شکایات و موارد آموزشی که نیاز به بازرسی دارد. یا از طریق شورای آموزشی واحد و کمیسیون موارد خاص ارجاع داده میشود.

       - بازدید از مراحل ثبت نام در دانشکده ها و ارائه گزارش از نحوه عملکرد آنها.

     - بررسی درخواستهای اخذ مجوز برای کلاسهای زیر حد نصاب ارسالی از سوی دانشکده ها مطابق با بند8-2 دستورالعمل ثبت نام و کسب مجوز از معاونت آموزشی و اقدام لازم و ورود اطلاعات مجوزها در برنامه سیدا4.

       - رسیدگی به شکایات دانشجویان در ارتباط یا اساتید هیات علمی یا مدعو

       - ارزیابی اساتید درپایان هرنیمسال بصورت مکانیزه

       - تهیه پوشه مخصوص حضور غیاب اساتید و اقدام در خصوص چاپ آن با هماهنگی معاونت محترم پژوهشی و توزیع آن به دانشکده ها.

      - رسیدگی به درخواستهای دانشکده ها در خصوص تامین پاکتهای سوال امتحانات و مکاتبه با معاونت محترمپژوهشیجهت چاپ و تکثیر و ارسال به دانشکده ها.

      2- آزمون ها

         - تهیه و تنظیم کروکی مربوط به برگزاری آزمون و ظرفیتهای اعلامی توسط دانشکده ها و هماهنگی لازم با مرکز آزمون

        - تعیین حوزه های توزیع کارت و هماهنگی لازم با دانشکده ها و مرکز آزمون

        - معرفی نماینده جهت تحویل مدارک مربوط به آزمون و توزیع کارت

        - تعیین عوامل اجرائی توزیع کارت آزمونهای ورودی در کلیه مقاطع

        - تعیین و تنظیم  و ارسال جدول تعداد عوامل اجرائی و ارسال آن به کلیه حوزه های برگزاری آزمون

        - تعیین مسئولین مخزن حوزه های برگزاری آزمون

        - بازدید از کلیه حوزه های برگزاری آزمون به منظور تعیین محلهای مناسب طبق دستورالعمل

        - کنترل و بررسی جداول استقرار داوطلبان آزمون  ارسالی توسط دانشکده ها

        - اخذ دستورالعمل و کلیه مدارک و مستندات لازم در خصوص برگزاری آزمون و ارسال آن به حوزه های برگزاری

        - تهیه و توزیع ملزومات اداری لازم جهت برگزاری آزمون

        - امور مربوط به پذیرائی داوطلبان شرکت کننده و عوامل اجرائی در آزمون های مختلف

        - تعیین عوامل ستادی اجرای آزمون و صدور احکام آنان

        - تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرائی برگزاری آزمون و ارسال آن به کلیه حوزه ها و مراجع ستادی ذیربط

        - هماهنگی با دفتر حراست به منظور معرفی نمایندگان حراست مستقر در حوزه های برگزاری آزمون

        - برگزاری جلسه توجیهی با کلیه عوامل اجرائی اصلی برگزار کننده آزمون و اعلام موارد ضروری و لازم به آنها در جهت حسن اجرای برگزاری آزمون مطابق مقررات و دستورالعملهای صادره
 

      3 -کمک آموزشی

         - تکثیر و تبدیل فیلمهای    VHS- HANDICAM و کاست های صوتی به CD و DVD و بالعکس

        - انجام عملیات صداگذاری میکس سانسور و مونتاژ فیلم و عکس

        - بازبینی فیلمهای زبان اصلی و  سانسور آنها جهت استفاده در کلاسهای در س زبانهای خارجی

        - اسکن تصاویر و انتقال عکسهای دیجیتالی از دوربین و موبایل و انجام عملیات گرافیکی

        - ارائه خدمات کامپیوتری ازقبیل :رایت ، تبدیل، تکثیر، اسکن و غیره به همکاران بطور رایگان

        - تهیه آخرین نرم افزارهای آموزشی به منظور استفاده همکاران

        - تهیه آخرین آئین نامه ها، بخشنامه های آموزشی و سرفصلهای دروس مورد تدریس به صورت CD و تکثیر و ارائه آن به دانشکده ها و قسمتهای مختلف ستادی در صورت نیاز

        - راه اندازی یک مجموعه فرهنگی-هنری در زمینه ارائه آخرین فیلمهای سینمائی، آموزشی و موسیقی مجاز به همکاران به صورت رایگان

        - بررسی میزان نیاز سنجی دانشکده ها به لوازم و تجهیزات کمک آموزشی و بررسی فرمهای درخواست جنس در رابطه با تجهیزات کمک آموزشی به عنوان مدیر سرویس

        - سرویس و تعمیر دستگاه های کمک آموزشی موجود در دانشکده ها و قسمتهای ستادی از قبیل(ویدئو پروژکشن – ویژولایزر-تلویزیون – ویدئو و غیره)

        - ارتباط دائم با شرکتهای متعدد صوتی و تصویری به منظور آگاهی و تهیه آخرین تجهیزات کمک آموزشی موجود در بازارهای جهانی

        - دریافت لیست حق الزحمه کلیه حوزه ها و مراکز ستادی و کنترل آنها و ارسال به امور مالی جهت پرداخت