اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی

رئیس اداره خدمات آموزشی

نام ونام خانوادگی : سیما کسرایی

رشته تحصیلی : مطالعات زنان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
   

 

کارشناس امورآموزشی (مسئول قراردادهای آموزشی)

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :  

 
   

 

کارشناس امورآموزشی (بررسی پرونده ها)

نام نام خانوادگی : بهاره شفیقیان

رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
   

 

شرح وظایف اداره خدمات آموزشی :

1-بررسی پرونده های ایرادی از طریق:

الف) طرح در کمیسیون

ب)طرح در شورای آموزشی

ج)مذاکره با مسئولین مربوطه در دانشکده ها

د)هماهنگی با اداره خدمات ماشینی.اداره فناوری. اداره امتحانات

2-رفع مغایرتهای ریز نمرات عودتی از سازمان مرکزی

3-بررسی مکاتبات دانشکده ها در ارتباط بااجرای بخشنامه ارتقا معدل وارسال آن به دبیر خانه منطقه هشت

4-برگزاری جلسات با مسئولین خدمات آموزشی دانشکده ها

5-پی گیری امور مربوط به دانشجویان ممتاز

6-انجام امور مربوط به قراردادهای آموزشی(فردی-وزارتخانه)و هماهنگی با دانشکده وسازمان مرکزی

7- اخذ مجوز دانشجویان قراردادی از اداره کل خدمات آموزشی سازمان مرکزی وارسال مجوزها به دانشکده ها

8-شرکت فعال در جلسات منعقده از سمت ادارات کل آموزش و فارغ التحصیلان

9-پاسخگوئی به مکاتبات مربوطه و ارباب رجوع

10-برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با شرح وظائف نیروهای جدید معرفی شده در حوزه خدمات آموزشی دانشکده ها زیر نظر مدیر کل محترم آموزش