اداره خدمات رایانه

اداره خدمات رایانه

رئیس اداره خدمات رایانه ای

نام ونام خانوادگی : اکرم السادات حسینی

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
   

  

کارشناس خدمات رایانه ای و مسئول قرادادهای آموزشی

 

نام ونام خانوادگی : میترا گلبند توکلی

رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
   

 

شرح وظایف اداره خدمات رایانه ای:

 

    1 - تعیین سطح دسترسی همکاران ستاد ودانشکده ، جهت کار با نرم افزار سیدا  

    2 - اصلاح وتغییرات در سایت معاونت آموزشی 

    3 - پس ازراه اندازی سیستم سیدا،  امور مربوطه دراین حوزه با سیستم جدید انجام می گیرد 

    4- فعال نمودن فایل انتخاب واحد با دستور معاون آموزشی ومدیر کل آموزش در داخل دانشکده ها 

    5- جستجوی مشخصات دانشجویان برای اداره حراست وگزینش واحد 

    6 - گرفتن آمار درموارد مختلف جهت حوزه معاونت آموزشی وریاست واحد ودرمواردی جهت حوزه های مستقردرستاد 

    7 - رفع اشکالات وراهنمایی دانشکده ها و همکاران درحوزه آموزش وقسمتهای مختلف ستادی وآموزش آنها درموارد موردنیاز درخصوص کار بانرم افزار سیدا وارتباط  با مسئولین خدمات ماشینی دانشکده ها 

    8- دربعضی موارد ورود اطلاعات شناسنامه ای دانشجویانی که سند پذیرش دارند واصلاحات مشخصات فارغ التحصیلان  

   9- ایجادشماره دانشجویی جهت دانشجویان ورودی جدید یا موارد مورد نیاز 

  10- تغییرسیستم ورشته یا مقطع آموزشی دانشجویان فعال 

  11- بررسی ودرخواست وپیگیری اجناس رایانه ای جهت کلیه همکاران آموزش کل 

   12 - رفع ایراد ازکارنامه های فارغ التحصیلی وارسال آنها به اداره کل فارغ التحصیلان 

   13 - انجام اصلاحات وبررسی نامه های دانشکده ها که ازطریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال میشوند وآنها به دلیل بسته بودن فایل نمی توانند انجام دهند 

   14- رفع اشکالات ریزنمرات قدیمی ودرمواردی ورود اطلاعات آنها به سیستم کامپیوتری 

   15 - ورود اطلاعات ورفع ایرادات کارنامه های دانشجویان جهت گرفتن فرم های خلاصه وضعیت 

   16 - مکاتبه باامورمالی درخصوص رفع ایرادات کارنامه های فارغ التحصیلان ودانشجویان فعال که ازسیستم گذشته به وجود آمده بود 

   17- مکاتبه با امور مالی جهت حذف دروسی که درجلسه مشترک آموزش ومالی تایید شده است   

   18- هماهنگی با دانشکده ها جهت ثبت رشته ومشخصه دانشجویانی که مجوز میهمانی ازیک دانشکده به دانشکده دیگر درداخل واحد را دارند  

   19 - ایجادرشته های خاص جهت فارغ التحصیلان سالهای گذشته که هنوز مدرک نگرفته اند ویا جهت استعلام ریزنمره مراجعه می نمایند

  20 - اعمال تغییرات وضعیت نمره  در دروس مشخص شده توسط دانشکده ها طبق بخشنامه شماره 165164/36 مورخ 31/5/87 جهت دانشجویانی که نیاز به گرفتن مجوز از سازمان مرکزی برای ارتقا معدل دارند