اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره امتحانات و ثبت نمرات

رئیس اداره امتحانات

نام ونام خانوادگی : اسماعیل مقسومی

رشته تحصیلی : مدیریت امور فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 
   

 

کارشناس امورآموزشی ( مسئول امتحانات )

نام ونام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

 
   

 

کارشناس  امور آموزشی (ثبت نمرات )

نام ونام خانوادگی : لیلا ادیب

رشته تحصیلی : علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
   

 

کارشناس امورآموزشی (ثبت نمرات)

نام ونام خانوادگی : فریبا بخشی

رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 
   

 

شرح وظایف اداره امتحانات :

 

 1. صدورو ارسال کارنامه دانشجویان مهمان ( فرم شماره 4)

 2. پاسخگویی به مکاتبات  واحدهای مختلف دانشگاهی

 3. استعلام درخصوص دانشجویان مهمان با دانشکده های تابعه

 4. بررسی وتائید فرم 8-  11 برای دانشجویان مهمان

 5. بررسی وارائه گزارش درخصوص مسائل ومشکلات ارسالی ازدانشکده هاوطرح آن درشورای آموزشی دانشگاه وابلاغ  آن به دانشکده های تابعه

 6. ارسال ریزنمرات برای معادلسازی به دانشکده ها

 7. دریافت وکنترل مدارک فرمهای معادلسازی وارسال آن  به دانشکده ها

 8. ثبت وضبط وتنظیم فرمهای   معادلسازی شده دردفاتر

 9. محاسبه هزینه معادلسازی سایرموسسات آموزش عالی (غیرازدانشگاه آزاد)وبایگانی  آن  درسوابق  معادلسازی  دانشجو.

 10. بررسی وضعیت تحصیلی  دانشجویان مشروط واخراجی و تهیه  وتنظیم وضعیت تحصیلی فرم شماره پنج وارسال به سازمان مرکزی

 11. تهیه وتنظیم ریزنمرات دانشجویان انتقال  رسمی وارسال آن به  اداره ثبت نام  جهت  ارسال  به همراه پرونده  به سایر واحدهای دانشگاهی

 12. تهیه وتنظیم وصدورریزنمرات دانشجویان برای ارائه به خارج ازکشور(دانشجویان  شاغل به تحصیل ،انصرافی واخراجی ).

 13. تهیه وصدور ریزنمرات برای دانشجویان انصرافی جهت ارائه به دانشگاههاوموسسات آموزش عالی.

 14. بررسی وتائیداستعلامهای ارسالی ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی در رابطه با کارنامه وفرم شماره چهارارسالی  دانشجویان مهمان (برابر ماده 56 آئین نامه آموزشی)