اداره ثبت نام

 

رئیس اداره ثبت نام

 

نام ونام خانوادگی : ژامک خادمی

رشته تحصیلی :  تاریخ ایران باستان

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

 

کارشناس امورآموزشی ( مسئول دانشکده های علوم پایه وتربیت بدنی وعلوم ورزشی )

نام ونام خانوادگی : مهران وریج کاظمی

رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب وکاغذ

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

کارشناس امورآموزشی ( مسئول دانشکده های هنر ومعماری وجغرافیا )

نام ونام خانوادگی : سحر صدری

رشته تحصیلی : حقوق زن دراسلام

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

کارشناس امورآموزشی ( مسئول دانشکده های روانشناسی وعلوم اجتماعی واقتصادوحسابداری ) و کارشناس خدمات آموزشی

نام ونام خانوادگی : مهتاب گودرزی

رشته تحصیلی : مدیریت خانواده

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

کارشناس امورآموزشی ( مسئول دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی وحقوق) وکارشناس خدمات آموزشی

نام ونام خانوادگی : مهناز شیخ الاسلامی

رشته تحصیلی : مدیریت

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

کارشناس امور آموزشی ( مسئول دانشکده های فنی ومهندسی وزبانهای خارجی )

نام ونام خانوادگی : ابراهیم تقوی آزاد

رشته تحصیلی : اقتصاد

مدرک تحصیلی : دیپلم

 

شرح وظایف اداره ثبت نام:

 

1 - بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که دانشکده ها ارسال مینمایند

2- مکاتبه وارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان به منطقه هشت وسازمان مهری دانشگاه آزاد اسلامی جهت اخذ مجوزتحصیل ویا مجوز موارد خاص وارسال به دانشکده ها

3- مکاتبه واخذ مجوز تحصیل برای دانشجویان اتباع خارجی با اموربین الملل دانشگاه واستانداری های مربوطه

4- مکاتبات اداری با مرکز آزمون وارتباط از طریق سایت

5- اشتغال به تحصیل برگه سفارت ، وزارتخانه ها ،دادگستری ، دارالترجمه ، نیروهای انتظامی به غیر از واحدها وسایر مراکز آموزشی وگذرنامه

6- استعلام مدارک پایه دانشجویان مشمول نظام وظیفه

7- بررسی وصدور مجوز ثبت نام با تاخیر برای پذیرفته شدگانی که با تاخیر یک یا چند ترم برای ثبت نام اولیه مراجعه می نمایند

8- رسیدگی به درخواستهای میهمان وانتقال دانشجویان به سایر واحدها پس از تکمیل فرم درخواست دردانشکده ها

9- ارسال مجوزهای انتقال ومیهمان دانشجویان ازسایر واحدها به دانشکده ها ومکاتبه با واحدها جهت رفع ایرادات پرونده ها

10- تایید فرمهای انصراف ازتحصیل که توسط دانشکده ها تکمیل شده است

11- بررسی وتایید فرمهای امتحان جامع مقطع دکتری

12- پاسخ به استعلامات ادارات وارگانها وسازمانهای دولتی وغیردولتی درخصوص دانشجویان

13- اقدام لازم درخصوص دانشجویانی که درآزمون مجددپذیرفته میشوندومکاتبه با واحدهای اولیه

14- بررسی وتایید فرمهای درخواست ماده 55و47 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی وکارشناسی وماده 24 مقطع کارشناسی ارشد

15- بررسی درخواستهای خروج از کشوردانشجویان مشمول نظام وظیفه پس از تکمیل فرم توسط دانشکده

16- صدور حکم جلوگیری ازتحصیل برای دانشجویانی که برابر مقررات مجاز به تحصیل نمی باشند وابلاغ به دانشکده ها


 

 

 

 

کارشناس کمیسیون موارد خاص و مسئول امتحانات

نام ونام خانوادگی : محمود ریسه

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

کارشناس دانشجویان انتقالی وبدون مرزی نماینده مرکز آزمون درواحد جهت اصلاح مشخصات سند پذیرش

نام ونام خانوادگی : حمید دژم فکر

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

 

کارشناس دانشجویان میهمان

نام ونام خانوادگی : مژگان گندمی

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم