آیین نامه ۳۳

 نظام آموزشی پاره وقت

ماده ۱ – در جهت پاسخگویی به نیاز آن عده از متقاضیانی که به هر دلیل نمی توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به ادامه تحصیل بپردازند، نظام آموزشی پاره وقت در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به اجرا گذارده می شود.
ماده ۲ – برقراری و اجرای نظام آموزش پاره وقت در واحد های دانشگاهی ، با توجه به امکانات هر واحد ؛ پس از کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه امکان پذیر است.
تبصره – آموزش پاره وقت در هیچ یک از رشته های گروه پزشکی مجاز نیست.
ماده ۳ – شرایط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زیر است:
۱-۳ داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات مربوط.
۲-۳ پذیرفته شدن در آزمون ورودی سراسری ذیریط.
۳-۳ پرداخت شهریه تعیین شده برابر ضوابط مربوط.
ماده ۴ – عنوان ، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام  پاره وقت، عینا همان عنوان ، محتوا و حجم دروس در برنامه های نظام آموزش تمام وقت دانشگاه است. بنابراین از حیث برنامه درسی هیچگونه اختلافی بین دو نظام آموزش پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.
ماده ۵ – در نظام آموز پاره وقت، دانشجو می تواند ، حداقل ۱۰ واحد و حداکثر ۲۰ واحد درسی را در هر نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
تبصره ۱ – در مواردی که میانگین قبل دانشجو حداقل ۱۷ باشد دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی ذیربط برای نیمسال بعد ۲۴ واحد درسی را انتخاب کند.
ماده ۶ – حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی ۴ سال و برای دوره کارشناسی ۸ سال است .
تبصره ۱– حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند ۷ سال است.
تبصره ۲ - دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت در شمول تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۸ آیین نامه نظام آموزش دوره ای قرار میگیرند.
ماده ۷ – دانشجویانی که تا قبل از سال ۱۳۷۰ از طریق آزمون منطقه ای وارد نظام آموزش  پاره وقت شده اند برای دریافت مدرک مرسوم دانشگاهی، باید در آزمون ورودی سراسری رشته مربوط شرکت نموده و قبول شوند. والا در صورت تقاضا منحصرا گواهی تعداد واحد های دروس گذرانده شده به آنان اعطا خواهد شد. 
ماده ۸ – نظام آموزش پاره وقت از نظر مقررات آموزشی همچون حذف و اضافه ، حضور و غیاب دانشجو، مرخصی تحصیلی ، ارزشیابی دروس و سایر مواردی که در این آیین نامه قید نشده است، تابع آیین نامه آموزشی نظام آموزش تمام وقت است.
 ماده ۹ – تغییر نظام آموزشی دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بلامانع است. مشروط بر آنکه ادامه تحصیل دانشجو در نظام آموزش پاره وقت میسر باشد.
تبصره – چنانچه تغییر نظام آموزش موجب تغییر واحد دانشگاهی ، تغییر رشته و گرایش گردد. رعایت مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزش تمام وقت الزامی است.
ماده ۱۰ – تغییر نظام آموزش دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعایت شرایط زیر بلامانع است .
۱ – پذیرفته شدگان در آزمون ورودی سراسری تمام وقت دانشگاه
۲ – نداشتن مشکل نظام وظیفه.
۳ - با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقیمانده را در سیستم دوره ای داشته باشند.
تبصره ۱ -  دروس دانشجویانی که براساس شرایط مندرج در ماده ۱۰ این آیین نامه به نظام آموزش تمام وقت راه می یابند طبق ماده ۵۲ آیین نامه آموزشی دوره ای بدون پرداخت هزینه انتقال پذیرفته شود.
تبصره ۲ - دانشجویان مشمول ماده ۱۰ باید برای دروس باقیمانده شهریه جدید بپردازند.