آیین نامه ۳۲

 تقویم دانشگاهی

ماده ۷۳ : زمان بندی فعالیتهای آموزشی سالانه دانشگاه آزاد اسلامی در کلیه واحد های دانشگاهی به ترتیب زیر انجام می گردد:

۷۳-۱   نیمسال اول :
۱. -  نام نویسی در چهارمین هفته شهریور ماه
۲. -   شروع درس از اول مهر ماه
۳. -نام نویسی با تاخیر در نخستین هفته مهر ماه
۴. - حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه
۵.  - حذف اضطراری در هفته یازدهم
۶. - پایان درس، آخرین روز هفته شانزدهم
۷.- امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس
 ۲ – ۷۲ نیمسال دوم:
۱. - نام نویسی در سومین هفته بهمن ماه
۲. - آغاز درس از چهارمین هفته بهمن ماه
۳. - نام نویسی با تاخیر در چهارمین هفته بهمن ماه
۴. - حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه
۵. - حذف اضطراری در هفته آخر اردیبهشت ماه
۶. - پایان درس، آخرین روز هفته آخر خرداد ماه
۷. - امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس
تبصره – تعطیلات نوروزی جزو مدت آموزش نیمسال دوم محسوب نمی شود
 ۳ – ۷۲ دوره تابستانی
۱. - نام نویسی طی دو روز  در هفته سوم تیرماه
۲. - آغاز درس از چهارمین هفته تیر ماه
۳. - پایان درس، آخرین روز هفته ششم دوره
۴. - انجام امتحانات طی یک هفته پس از پایان درس.
 ماده ۷۴ – دانشجویانیکه برابر تقویم دانشگاهی با تاخیر ثبت نام می کنند ، مدت تاخیر آنان بعنوان مرخصی محسوب می شود.
ماده۷۵– در دوره تابستانی ثبت نام با تاخیر مجاز نیست.
ماده ۷۶ – مهلت نام نویسی برای پذیرفته شدگان آزمون ورودی، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.
تبصره – واحد های دانشگاهی موظف هستند دانشجویان جدید را از طریق تشکیل جلسات توجیهی با کم و کیف آموزش دانشکاهی و مقررات مربوط آشنا سازند.