آیین نامه ۳۱

 فراغت از تحصیل

ماده ۶۸ – دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید.
 ۱- ۶۸ - از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا براساس آیین نامه انتقال حذف شود ، به دوره راه یافته باشد.
۲ – ۶۸ – میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل ۱۲ باشد.
۳ – ۶۸ – کلیه واحد های درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده و تا پایان تحصیلات مشمول ماده ۴۶ آیین نامه آموزشی نباشد.
۴ –  ۶۸ - به دانشجویانیکه پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین ۱۲ -۱۰ بوده و یا در  شمول ماده ۴۶ آیین نامه آموزشی قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده ۴۷ و تبصره آن و سایر موارد، شرایط مفاد بندهای۶۸-۲ و ۳ – ۶۸ را احراز می کنند نیز مدرک مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد.
۵ – ۶۸  - به دانشجویانیکه پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین ۱۲- ۱۰ بوده و یا مشمول ماده ۴۶ این آیین نامه می باشند و با اعمال مفاد بند ۴ – ۶۸ شرایط لازم را برای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنند و یا بدلایلی ( مشکل نظام وظیفه و ...) قادر به اجرای مفاد بند ۴ – ۶۸ نمی باشند مدرک مصوب اعطا می گردد.
ماده ۶۹ – تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو حداکثر تا ۱۵ روز پس از آخرین امتحان وی در آخرین نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود.
 تبصره : در مواردی که انجام کارآموزی و یا دفاع از پروژه پایانی  موخر بر تاریخ آخرین امتحان باشد، تاریخ اخیر ملاک فراغت از تحصیل دانشجو خواهد بود.
ماده ۷۰ – واحد های دانشگاهی موظفند حداکثر طی ۶ هفته از تاریخ  فراغت از تحصیل دانشجو نسبت به صدور گواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی و کارنامه های نیمسال های تحصیلی آنان را طبق فرمهای مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوی ذکور وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند در غیر اینصورت واحد دانشگاهی مسئول خواهد بود .
ماده ۷۱ – تایید مدرک تحصیلی ، براساس سوابق و مدارک مربوط از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت:
۷۱-۱  تایید گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان، براساس برنامه و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد.
۷۱-۲ - تایید دانشنامه فارغ التحصیلان پس از طی مراحل مربوط حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تایید گواهینامه موقت صورت می گیرد .
ماده ۷۲ - ارزشیابی سوابق تحصیلی دانشجویانی که ادامه تحصیل آنها براساس مقررات این آیین نامه امکان پذیر نباشد و یا بدلایل آموزشی امکان فراغت از تحصیل در مقطع مربوط را نداشته باشند و یا بطور کلی مایل به ادامه تحصیل نباشند ، برحسب مورد به ترتیب زیر انجام خواهد شد .
۷۲-۱ - به آْن دسته از متقاضیان ورودی سال ۷۶ و بعد که حداقل ۷۰ واحد درسی دوره را با میانگین کل ۱۰ و بالاتر در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و یا کارشناسی پیوسته گذرانده باشند برابر ماده ۶۸ آیین نامه مدرک کاردانی در رشته، اعطا خواهد شد.
تبصره ۱ – صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته ، یا مجری بودن واحد دانشگاهی دانشگاه صادر کننده صورت می گیرد .
تبصره ۲ – چنانچه دانشجو در شرایط اخراجی قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزینه ای به نام انصراف و در غیر اینصورت در شمول مواد ۵۰ و ۵۱ قرار گرفته ملزم به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود .
 ۷۲-۲ - آن گروه از متقاضیانی که حداقل ۱۴۰ واحد درسی دوره را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته گذرانده و میانگین کل حداقل ۱۲ را کسب کرده باشند می توانند با رعایت تبصره ۲ بند ۷۲-۱ مدرک کارشناسی در رشته مربوط دریافت دارند در غیر اینصورت برابر رای کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی عمل گردد.