آیین نامه ۳۰

 معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلی

ماده ۶۷ – معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلا دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرایط زیر است:
۱-۶۷ دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.
۲ – ۶۷ دانشجو از طربق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.
۳ – ۶۷ دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.
۴- ۶۷ محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل %۸۰ با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره  هر یک از دروس کمتر از ۱۲ نباشد.
 تبصره ۱ – معادلسازی دروس  توسط  ۳نفر از اعضای گروه آموزشی ذیربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.
تبصره ۲ – نمرات دروس پذیرفته شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات درپایان دوره محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳ – به ازای هر ۲۰ واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از ۱۲ واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.
تبصره ۴ –  پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و  کارشناسی چنانچه قبلا دروسی را در یکی از دوره های کاردانی یا کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده  ۶۷ آیین نامه آموزشی و بند های مربوط قابل معادلسازی است.
تبصره ۵ - دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی  که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده ۶۷ آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.
تبصره ۶ – هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.
تبصره ۷ - معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده ۵۲ و تبصره های آن انجام پذیر است.
تبصره ۸- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه ۲۸۸ شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۷۳/۹/۱۳ که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

تبصره ۹- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی بتاخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد .