آیین نامه ۲۷

 مرخصی تحصیلی

ماده ۴۸ – دانشجو میتواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره ۱ – استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است .  دانشجو موظف است برای  نیمسالهای مورد  درخواست خود مطابق ماده ۴۹ این آیین نامه تقاضای خود را به  واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی  کسب کند.
تبصره ۲ – مدت مرخصی تحصیلی ( به استثنای مرخصی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ۲و ۳ ماده ۴۹ و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان ) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
ماده ۴۹ – تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد  توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند.
تبصره ۱ – آموزش واحد ، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد.
تبصره ۲ – دانشجویانی که بعنوان همسر یا فرزند ( به شرط نداشتن منع نظام وظیفه ) یکی از اعضای هیئت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده می کند ، کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه ، به صورت همراه ، بخارج از کشور می روند می توانند با ارائه حکم ماموریت همسر و ولی به تشخیص و تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل ، تا ۴ سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند . در این صورت باید نصف شهریه ثابت نیمسال های مرخصی برابر تعرفه آخرین نیمسالی که به تحصیل اشتغال داشته اند پرداخت نمایند .

تبصره ۳-  مرخصی های اجباری که واحد دانشگاهی بدلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر می کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه ای بابت آن دریافت نمی گردد.