آیین نامه ۲۶

 نیمسال جبرانی

ماده ۴۷ – دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالابردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر ۱۴ واحد از درسهای  نظری را که نمره کمتر از ۱۲ اخذ کرده اند در یک  نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف ۲۰ واحد درسی از درسهای نظری که نمرات آنان کمتر از ۱۲ باشد در دو نیمسال تکرار کنند ، مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند .
تبصره ۱ - چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر ۴ واحد انتخاب نماید می توند به صورت معرفی به استاد بگذراند ( ولو اینکه قبلا از ماده ۲۰ آیین نامه استفاده کرده باشد )
تبصره ۲ –نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس  باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه و نمره قبلی حذف ( بلااثر) می گردد . در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل ۱۲ برسد کلمه (مشروط) از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد. ( این نمرات در عین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو که ذیلا نشان داده شده و شامل کد درس، نام درس ، نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصرا به منظور کنترل ثبت می گردد.) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد.
 تبصره ۳ - فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابر این دروسی مانند پیش نیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام ( ره ) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رای کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست .