آیین نامه ۲۵

  دانشجوی مشروط

ماده ۴۶ – دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نمیسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند ( میانگین نمرات نیمسالی آنها کمتر از  ۱۲ باشد ) اخراجی تلقی می گردند .
تبصره ۱ – به دانشجویانیکه برای اولین بار مشمول ماده ۴۶ می گردند در صورتیکه میانگین کل نمرات  آنها حداقل ۱۰ باشد یک بار  ارفاق می گردد تاتحصیل نمایند.
تبصره ۲ – به دانشجویان مشمول تبصره  یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اینکه، هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هر دو ) ۱۱ و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود .
تبصره ۳ – چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی (پیوسته ، ناپیوسته و طرح آموزش معلمان )   ۶۰ واحد درسی را ( بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام ( ره ) ، آشنایی با قرآن کریم ، پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی ) گذرانده و در شرف اخراجی قطعی  قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل ۱۰ و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره  کاردانی ادامه تحصیل دهند.
تبصره ۴ – هنگامی میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو ۱۰ و یا بالاتر ( ترمی ۱۰ و کل ۱۰) باشد چنانچه حداکثر ۱۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به اینگونه افراد بدهد .

تذکر  - در صورتیکه با استفاده از تبصره های ماده ۴۶ آیین نامه آموزشی و یا بدلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با در خواست کتبی ذینفع ، دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند ( ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد)