آیین نامه ۲۴

 نام نویسی مشروط

تبصره ۴ – اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط  ، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

ماده ۴۵ – میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از ۱۲ باشد ، در غیراینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.
تبصره ۱ – دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را در آن نیمسال را ندارد.
تبصره ۲ – نیمسال که در آن ، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۹ انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.
تبصره ۳ – دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.