آیین نامه ۲۲

 اعلام نمرات

 

ماده ۴۲ – نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده یا واحد دانشگاهی اعلام گردد.
تبصره ۱ – پس از اعلام ننایج، دانشجو می تواند حداکثر تا یک هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط تسلیم کند و استاد مربوط باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نظر نماید.
تبصره ۲ – نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی، مطلقا قابل تغییر نیست.
تبصره ۳ – نتایج کلی امتحانات هر نیمسال باید  قبل از نام نویسی نیمسال بعد اعلام شده باشد.