آیین نامه ۲۱

 حداقل نمره قبولی

ماده ۴۱- حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس  ۱۰ ( استثنائا  درس آشنایی با قرآن کریم ۱۲ )  می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است .
تبصره ۱ – اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شود، بجای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب نماید.
تبصره ۲ – برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت  و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد  نمره مردودی دفعه دوم و ببعد پس از  ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.
تبصره ۳ – برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است،چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد . در صورتیکه در یک قسمت درس نمره کمتر از  ۱۰ احراز شده باشد  اما میانگین آنها ۱۰ یا بالاتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود . اما چنانچه میانگین آنها کمتر از ۱۰ باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

تبصره ۴ - نمرات اعلام شده بر اساس رای کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های ۲ و ۳ این ماده نخواهد شد ( نمره تعیین شده در رای کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی - نظری درس منظور می گردد.)