آیین نامه ۲۰

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی

ماده ۳۹ – ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس ، انجام تکالیف درسی، نتیجه  امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.
تبصره ۱ - انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین شده در ماده ۹  آیین نامه امکان پذیر است در این صورت نمره امتحان میان ترم %۲۵ و سایر فعالیتهای کلاسی %۵ نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نیمسالی الزاما باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم گردد.
تبصره ۲ - برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .

ماده ۴۰ - معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانشجو در فاصله صفر تا بیست قرار می گیرد.