آیین نامه ۱۸

 حذف اضطراری

ماده ۳۷ – دانشجو می تواند تا ۵ هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری یا عملی یا عملی - نظری خود را حذف کند مشروط باینکه واحد های درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز ( دوره ای ۱۲ واحد - پاره وقت ۱۰ واحد ، آموزش معلمان ۸ واحد ) کمتر نشود