آیین نامه ۱۷

 حذف و اضافه درس

ماده ۳۶ – دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف  کند و یا  درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد های درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود ( ۱۲ واحد برای دوره ای ، ۱۰ واحد برای پاره وقت ، ۸ واحد برای آموزش معلمان )

تبصره - دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مستثنی است