آیین نامه ۱۶

 غیبت در جلسه امتحان

ماده ۳۵ : غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیرموجه تا ۳ درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود .
تبصره ۱ – غیبت غیرموجه در جلسه امتحان بیش از ۳ درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.
تبصره ۲ – تعیین غیبت  موجه و غیر موجه دانشجو به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است .
تبصره ۳ - در صورت استفاده از ماده ۳۵ رعایت حداقل ۱۲ واحد در نیمسال ( موضوع ماده ۱۹ ) لازم نیست .