آیین نامه ۱۵

 حضور و غیاب دانشجو

ماده ۳۰ – حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی ، نظری – عملی کارآموزی و کارورزی و دیگر فعالیتهای آموزشی الزامی است.
ماده ۳۱ – غیبت غیرموجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی یا نظری – عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس  در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از ۳ درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.
ماده ۳۲ – غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ؛ عملی یا نظری – عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.
تبصره ۱ –در صورت استفاده از ماده ۳۱ و ۳۲ رعایت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشی ) در نیمسال لازم نیست .اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از ۱۲ باشد براساس ماده ۴۵ این آیین نامه مشروط به حساب می آید.
 تبصره ۲ – حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده ۳۱و ماده ۳۲ موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت و متغیر نخواهد بود
تبصره ۳ - در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود .
۳۳ – غیبت تا حد مجاز ( اعم از موجه و غیرموجه ) دانشجو را از انجام تکالیف درسی، آزمایشگاهی و عملیات مربوط معاف نمی کند.

ماده ۳۴ – میزان غیبتها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود ، محاسبه می گردد.