آیین نامه ۱۳

 واحد های درسی دوره تابستان

 

ماده ۲۷ – حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستانی ۶ واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند ۷ واحد می باشد.
تبصره ۱ – چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی علاوه بر ۶ واحد درسی ( حتی اگر ۲ واحد آن کارآموزی باشد و در بین آنها پیش نیاز و وابسته هم وجود داشته باشد) یک یا دو درس نظری هم داشته باشد می تواند ۶ واحد درسی را در تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده ۲۰ و رعایت ماده ۲۸ در نیمسال بعد بگذراند.
تبصره ۲ – دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستانی خود را در واحد های دانشگاهی دیگر  که پذیرای او خواهد بود بگذراند.
تبصره ۳ - شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره ۲ این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید.