آیین نامه ۱۲

   دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم

ماده ۲۶ – در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد.

ماده ۲۴- انتخاب دروس وصایای حضرت امام ( ره ) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده ۱۹ برای کلیه دانشجویان امکان پذیراست . و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده ۲۰  آنها را انتخاب و بگذراند.
ماده ۲۵ – چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم و تاخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن  نیمسال، نسبت به حذف دروس غیرمجاز اقدام نماید اما اگر این امر بعلت شرایط ویژه ( انتقال  - میهمان و ....) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ذیربط   می تواند مورد را موجه تلقی کرد.