آیین نامه ۱۱

 انتخاب همزمان دروس پیش نیاز و وابسته

ماده ۲۳ – در صورتیکه دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در  کلاسهای درس یا دروس پیش نیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه ، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب  و بگذراند. چنانچه نتواند در درس یا دروس پیش نیاز نمره قبولی کسب کند یا آن را حذف نماید نمره درس یا دروس پیش نیاز و همچنین درس یا دروس  وابسته (اعم از قبولی یا ردی) حذف می گردد.
تبصره ۱ - نیمسال آخر سال تحصیی از این قاعده مستثنی است .

نبصره ۲ - نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رای کمیته انضباطی اعلام گردیده در شمول ماده ۲۳ قرار نمی گیرد