آیین نامه ۱۰

 درس معرفی به استاد

ماده ۲۰ – چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حد اکثر دو درس نظری به ارزش حد اکثر ۴ واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تفویم دانشگاهی  انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس  یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر ) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد .
تبصره ۱ - چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجددا بصورت معرفی به استاد امتحان دهد .
تبصره ۲ - در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده ۲۰ آیین نامه آموزشی امکان پذیر است در غیر اینصورت می توان از تبصره ۲ ماده ۲۸ استفاده کرد یا با درخواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتقل نمود .
تبصره ۳ - شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود .
تبصره ۴ - پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع این ماده با در نظر گرفتن یک ساعت طرح سوال برای هر درس یک ساعت حضور در جلسه امتحان  و نیمساعت به ازای تصحیح اوراق امتحانی هر درس دانشجو ، بر اساس آخرین تعرفه حق التدریس محاسبه می گردد.
ماده ۲۱ – قبل از ۱۵ شهریور هر سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلوگیری بعمل آید.

ماده ۲۲ – انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع می باشد. لکن چنانچه بدلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات از دانشجویی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی بعمل آمده باشد  متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی ، انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.