آیین نامه ۹

 تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده ۱۸ - تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته  تحصیلی بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.
تبصره – در مورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است، برنامعه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۹ – تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد
 تبصره ۱ – در نیمسال هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیش نیاز ها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده ۳۶ کمتر از حد اقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن  آن  نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از ۱۲ گردد مشروطی به حساب نمی آید  نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود .
تبصره ۲ – در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقیمانده  داشته باشد ، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحد های درسی باقیماده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسا ل انتخاب و بگذراند.
تبصره ۳ – چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی ، نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و  رعایت تبصره ۲ این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از ۷ واحد آن در دوره تابستان نباشد.
تبصره ۴ – چنانچه در ترم آخر تحصیلی دانشجو فقط ۲۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را ( حداکثر به تعداد ۴ واحد ) در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مقاد تبصره ۲ این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان بصورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره ۵ – دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان  ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.