آیین نامه ۸

 نظام درسی

ماده ۱۷ – در تمامی واحد های دانشگاهی برای یک رشته معین ، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود. 

ماده ۱۲ : هر درس ، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارائه می شود.
ماده ۱۳: دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تخصصی تقسیم  می شود.
۱-۱۳ دروس عمومی به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود .گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.
۲-۱۳ دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.
۳-۱۳ دروس اصلی، اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.
۴-۱۳ دروس تخصصی ، به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد. 
ماده ۱۴ – هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.
۱-۱۴ درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.
۲-۱۴ درس وابسته : درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.
۳-۱۴ درس پیشنیاز: درسی است که درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری  که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه  گردد.
۴- ۱۴ دروس همینیاز : دروسی است که باید با هم  در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.
ماده ۱۵ : درس از جنبه انتخاب ، به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.
۱-۱۵ درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.
۲-۱۵ درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند .
ماده ۱۶ – درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری ، عملی و نظری – عملی تقسیم می شود.
۱-۱۶ درس نظری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.
۲-۱۶ درس عملی حاوی مجموعه مهارتهایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین ، عملیات کارگاهی آزمایشگاهی ، بیمارستانی و صحرایی است.
۳-۱۶ درس نظری – عملی مجموع دانشها ومهارتهایی است که به هر دو صورت فوق تواما تدریس می شود.