آیین نامه ۷

 سال تحصیلی

ماده ۱۰: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و برحسب لزوم یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است.
تبصره: مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
ماده ۱۱: یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در ۱۶ جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در ۶ هفته ( ۱۶ جلسه ) تدریس می شود به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در ۱۶ هفته و ۶ هفته تقسیم می شود.

تبصره – در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد واحد دانشگاهی ذیربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه می توان  یک واحد درسی را در مدتی کوتاهتر از ۱۶ هفته تدریس نمود. مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود