آیین نامه ۶

 تعریف واحد درسی

ماده ۹: یک واحد درس نظری، مقدار درسی است که مفاد آن طی ۱۶ جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی ۳۲ ساعت، کارگاهی ۴۸ ساعت و عملیات صحرایی ۶۴ ساعت می باشد.

تبصره۱ – اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی در موارد مربوط بر اساس مدت تعیین شده در سرفصل مصوب و آیین نامه های مربوط خواهد بود.