آیین نامه ۵

 نظام آموزشی

 

 

 

ماده ۷ : آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی براساس نظام واحدی است.
ماده ۸ : در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.