آیین نامه ۴

 منع ادامه تحصیل همزمان

ماده ۶: دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.
تبصره : دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره ۳۶/۸۶۲۳۰ مورخ ۷۹/۷/۱۳ سازمان مرکزی از این قاعده مستثنی هستند.