آیین نامه ۳

 انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده۴ – دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای  انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند  لیکن در صورتیکه این امر به تاخیر افتد و تاخیر از  سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. دراین حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود
تبصره : دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در  ماده ۴ مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهد داشت . لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی، آن نیمسال با رعایت ماده ۴۸ این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد . در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد
ماده ۵ : تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است. مگر برای دوره هایی که رسما مستثنی شده باشد