اداره مدرسین حق التدریس (هیآت علمی ومدعو )

 

اداره حق التدریس مدرسین مدعو و هیات علمی


رئیس اداره حق التدریس مدرسین مدعو و هیات علمی
نام و نام خانوادگی: زهرا ربانی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

مسئول امور حق الزحمه ها ( مدعو و هیات علمی)
نام و نام خانوادگی: شیوا فلاح چی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد