اداره کارگزینی هیات علمی

گواهی اشتغال به کار تعهدی اساتید

فرمهای توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم انسانی وهنر:

فرم اکسل شامل  دو صفحه 

فرم_پیوست_3

 

اداره کارکزینی هیات علمی

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی
نام و نام خانوادگی: مهناز جوکار
رشته تحصیلی: تحقیقات آموزشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

مسئول امور استخدام ، بررسی و صدور احکام
نام و نام خانوادگی: معصومه محمدزاده میرمحله
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

مسئول امور وامهاو تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی: حشمت مهدی
رشته نحصیلی: مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد