مدیرکل آموزش

مدیرکل آموزش

نام ونام خانوادگی : ناصرغفوری عدل

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی : 

         

 

سوابق تحصیلی:

تحصیلات کارشناسی : دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز

تحصیلات کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال

تحصیلات دکتری تخصصی: دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرائی:

عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازسال 1375.

مدیرکل فارغ التحصیلان واحدتهران مرکزی ازسال 1383 لغایت 1384.

رئیس کمیته انتظامی بدوی ستادی واحد تهران مرکزی ازسال 1383 لغایت 1384.

عضو شورای آموزشی واحد تهران مرکزی ازسال 1383 لغایت 1384.

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد تهران مرکزی ازسال 1384 لغایت 1393.

معاون آموزشی ودانشجوئی دانشکده علوم پایه واحد تهران مرکزی ازسال 1384 لغایت 1391.

دبیر کمیته اجرائی اولین همایش ملی پروبیوتیک ومحصولات فراویژه –اردیبهشت سال 1389.

مدیرآموزش واحدتهران غرب ازسال 1393 تاسال 1396.

عضواصلی کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد تهران غرب ازسال 1393 تاسال 1396.

دبیر شورای آموزشی واحدتهران غرب ازسال 1393 تاسال 1396.

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی واحدتهران غرب ازسال 1395 تاسال 1396.

 مدیرکل آموزش واحدتهران مرکزی ازسال 1396 تاکنون..

عضواصلی کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد تهران مرکزی ازسال 1396 تاکنون.

دبیر شورای آموزشی واحدتهران مرکزی ا ازسال 1396 تاکنون.

 

صفحه شخصی