مدیردفتربرنامه ریزی ونظارت وسنجش

مدیردفتربرنامه ریزی ونظارت وسنجش

نام ونام خانوادگی : بهزاد فزونی

رشته تحصیلی : جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

 

                                                                                        

 اطلاعات تحصیلی :

کارشناسی ارشد : جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام

کارشناسی : جغرافیای انسانی و روستائی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری