مدیرکل امور هیات علمی

 

اطلاعات شخصی :

نام و  نام خانوادگی: محمد علی فریبرزی عراقی    

تاریخ تولد: 22 دی  1345       محل تولد: تهران      

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  (از سال 1378 تا کنون)

مرتبه دانشگاهی: دانشیار پایه 18    تخصص : دکترای ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

ایمیل ها:    

 m_fariborzi@iauctb.ac.ir   /      fariborzi.araghi@gmail.com

سوابق تحصیلی :

دیپلم ریاضی فیزیک: دبیرستان دکتر علی شریعتی تهران؛ منطقه 4 (1363)

کارشناسی دبیری ریاضی: دانشگاه خوارزمی تهران (1369)

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1375)

دکترای ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1380)

سوابق پژوهشی :

تعداد مقالات انگلیسی چاپ شده علمی-پژوهشی و ISI: بالغ بر 70 مقاله

تعداد مقالات فارسی چاپ شده در مجلات علمی-تخصصی و علمی-پژوهشی: 6

تعداد کنفرانسهای بین المللی خارجی جهت ارائه مقاله: 17

تعداد کنفرانسهای داخلی جهت ارائه مقاله: 25

تعداد کتابهای فارسی تالیف یا ترجمه شده: 4

تعداد طرحهای تحقیقاتی اجرا شده: 6

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد به عنوان راهنما: 80

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد به عنوان مشاور: 45

تعداد دانشجویان دکترا به عنوان راهنما: 8

تعداد دانشجویان دکترا به عنوان مشاور: 12

تعداد داوری مقالات در مجلات خارجی : 43

تعداد داوری مقالات در مجلات داخی : 56

تعداد داوری رساله دکترا :   45

تعداد داوری پایان نامه ارشد: 71

تعداد داوری طرحهای تحقیقاتی : 23

تعداد کتب ویراستاری شده: 4

پژوهشگر برتر واحد در سال  1391

عضو انجمن ریاضی ایران از سال 1380

مدیر مسئول فصلنامه بین المللی مدلسازی ریاضی و محاسبات واحد تهران مرکزی ( از 1389)

عضو هیات تحریره مجله علمی پژوهشی ریاضیات صنعتی واحد علوم و تحقیقات ( از 1394 )

سوابق اجرایی :

1- سرپرست دانشکده علوم پایه: سال  1383تا 1384

2- مدیر دفتر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: 1384 تا 1386

3- دبیر و عضو کمیته منتخب واحد : 1384 تا  1386

4- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی کاربردی و کارشناسی آمار: 1393 تا 1395

5- مدیر کل امور هیات علمی واحد تهران مرکزی: 1396 تا کنون

6- دبیر و عضو کمیته ترفیعات واحد:  1396 تا کنون

7- دبیر و عضو کمیته منتخب واحد: از اسفندماه 1396 تا کنون

 

صفحه شخصی