معاونت آموزشی

مشخصات شخصی

  نام : طهمورث

  نام خانوادگی : شیری 

  تاریخ تولد : 1346

 مرتبه علمی : دانشیارپایه 22

  تلفن : 66571195-021 -

  آدرس الکترونیکی :   

 

 

  

   

سال تولد: 1346                                             

دانشیار پایه22   ، عضو هیات علمی تمام وقت رسمی، قطعی گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی

تلفن محل کار 66571195

مدارک تحصیلی:

 • دکتری جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بین سالهای 1378 الی 1383
 • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با گرایش جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بین سالهای 1369 الی 1372
 • کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی بین    سالهای 1365 الی 1369

برخی مسئولیت های اجرائی، علمی

 1. دبیر کمیته منتخب واحد تهران غرب از سال 94
 2. عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد تهران غرب در سال 94
 3. رئیس هیات انتظامی اعضا هیات علمی واحد تهران غرب از سال 93 تا کنون
 4. عضو کمیته منتخب ارتقا دانشکده علوم روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی از سال 93 تاکنون
 5. عضو کمیته ترفیعات دانشکده علوم روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی از  سال 93    تا کنون
 6. عضو کمیته منابع انسانی واحد تهران غرب از سال 93 تا کنون
 7. عضو کمیته آزمون شفاهی داوطلبان ورودی  دوره دکتری جامعه شناسی از سال 88 تاکنون
 8. نماینده تام الاختیار در برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه آزاد، وزارت علوم، استخدامی ادارات و ... در واحد تهران مرکزی و واحد تهران غرب از سال 86 تا کنون
 9. سرپرست گروه آموزشی جامعه شناسی واحد تهران مرکزی در سال 93
 10.   عضو آموزشی شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 89   الی 91
 11. عضو کمیته اجرایی امور علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد تهران مرکزی از سال 87 الی 91
 12.  معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 86 الی 91
 13. رئیس شورای بورس و جذب هیات علمی واحد تهران مرکزی 86 الی 91
 14. عضو شورای چاپ و انتشارات واحد تهران مرکزی از سال 86 الی 91
 15. عضو و رئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد تهران مرکزی از سال 86 الی 91
 16. مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد تهران مرکزی در سال 86
 17. سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد تهران مرکزی در سال 84
 18.  معاون آموزشی و دانشجویی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) در سال 84
 19. مدیر اجرایی انجمن جامعه شناسی واحد تهران مرکزی در سال 82
 20. رئیس مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی سازمان صنایع دستی ایران در سال 81
 21. معاون گروه آموزشی علوم ارتباطات اجتماعی در سال 77
 22. مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی واحد آشتیان از سال 75 تا 76 بمدت 2 سال

 

مقالات علمی-پژوهشی

 1. عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر رضایت کارکنان از دورکاری (مورد مطالعه: کارکنان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی واحد آشتیان، [ پذیرش مقاله(در نوبت چاپ)]، ( همکار: شهرام اسماعیلی)
 2. بررسی اثرات مهارت افراد روستایی بر میزان اشتغال آنان، مجله علمی پژوهشی رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش (در نوبت چاپ)، همکار: فرزین فریدونی پور، به شماره پذیرش 3/322 مورخ 20/6/93
 3. عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم ( همکار: زهرا حسن استاد علی)،  مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره اول، زمستان 92، واحد علوم تحقیقات تهران، شاپا 0686-2252
 4. بررسی مقایسه ای تحلیل محتوای کیفی و روش هرمنوتیک ( همکار: ندا عظیمی)،  مجله مطالعات جامعه شناسی، سال چهارم، شماره پانزدهم،  تابستان 91، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، شماره استاندارد بین المللی 5661-2322
 5. بررسی رابطه میان ویژگیهای جمعیت شناختی و گرایش به مهاجرت خارج از کشور، فصلنامه علمی، پژوهش جغرافیا، واحد تهران مرکزی، ( همکار: منصوره شاهمرادی) ، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز89
 6. نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه، فصلنامه پژوهش ادبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره بیستم ، پاییز 89
 7. عوامل اجتماعی موثر بر اشتغال زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان دامغان سال 1388، سال پنجم، شماره یکم، بهار 1389،( همکار: زهرا قصابی)،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 8. بررسی علل اجتماعی و فرهنگی فقر در ایران، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، واحد آشتیان، سال چهارم، شماره چهارم، 1387، ( همکار: غفار پارسا )
 9. روش تحقیق- مراحل اساسی برای انجام یک تحقیق پیمایشی، فصلنامه علمی و پژوهشی واحد آشتیان، سال اول، شماره دوم، تابستان 1375
 10. مشارکت اجتماعی و بهره وری، ویژه پانزدهمین سالگرد انقلاب اسلامی، 1374
 11. پیش بینی و برنامه ریزی، نشریه دانش برنامه ریزی، اسفند 73
 12. بهره وری و توسعه، نشریه مدیریت بهره وری معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان، سال اول، شماره 12، مرداد 73
 13. هنر، صنعت و بهره وری، سال دوم، شماره 18، 1373
 14. سازمان و بهره وری، نشریه مدیریت بهره وری معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان، سال دوم، شماره 17، 1373
 15. مدیریت مشارکتی و بهره وری، نشریه مدیریت بهره وری معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان، سال دوم، شماره 13، سال 1373
 16. نقش مدیران در افزایش بهره وری، نشریه مدیریت بهره وری معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان، سال اول شماره 7، اسفند 72
 17. برنامه ریزی غلتان و بهبود بهره وری، نشریه مدیریت بهره وری معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان، سال اول، شماره 5، دی ماه 72
 18. ویژگی های استراتژی بخش کشاورزی از دیدگاه اجتماعی، مدیریت بهره وری، سال دوم، شماره 19، 1372
 19. اعتبار در تحقیق، ماهنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره چهار،    فروردین 71

 

مقالات دارای درجه بین المللی(ISI)

 1. An experimental study of the impact of indigenous media on indigenous identity of youth in Sari city, (with: Seyyed Ali Asghar Hosseininozari and Alijan Hasani, International journal of management studies, IJMS ISSN: 0127-8983, Academic scientific journals 0.67 Vol. 4, January 2015.
 2. The influence of social, economic and cultural factors on the level of religiosity of youth with an average age of 25 to 29 (A case study in Ilam), International science congress association, Research journal of recent studies, An international peer reviewed monthly journal ISSN: 2277-2502, Date 14-02-2014, Manuscript No: ISCA-RJRS-2014-236, (with: Gelareh Kohzadi)

 

همایش ها و کارگاه ها

 1. عضو کمیته علمی همایش ملی «قاچاق مواد مخدر، پیشگیری، تغییر الگوی مصرف خانواده و جوانان» واحد گرمسار در سال 94 به شماره ابلاغ 2442/5 مورخ 19/2/94
 2. شرکت در یازدهمین همایش سراسری معاونین آموزش دانشگاه آزاد اسلامی (18-16 دی ماه 93) با موضوع تدوین برنامه عملیاتی معاونت آموزشی، به شماره 92141/30  مورخ 17/10/93
 3. عضو هیات رئیسه دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش و برنامه ریزی محیطی واحد تهران مرکزی در سال 90 به شماره ابلاغ 2057 مورخ 6/4/90
 4. دریافت گواهینامه مدرس تخصصی درس کارآفرینی از دانشگاه آزاد اسلامی (با همکاری دانشگاه صنعتی شریف) به شماره 8007/88 مورخ 20/8/88
 5. مدرس کارگاه روش تحقیق و پایان نامه نویسی (با همکاری دانشگاه تربیت مدرس) درواحد تهران مرکزی به شماره ابلاغ 89103 مورخ 1/2/89

 

پژوهش های صورت گرفته

 1. مجری پروژه کشوری نظرسنجی از شرکت کنندگان بیستمین جشنواره موسیقی فجر(بهمن 83)، مرکز موسیقی ایران، معاونت فرهنگی ، مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 2. مجری پروژه کشوری «مطالعه و بررسی علل و عوامل حفاری های غیر مجاز در کشور»، سازمان میراث فرهنگی کشور، تابستان 83
 3. همکار دو پروژه کشوری در سال 69 الی 70 برای کمیته امداد امام خمینی(ره)، در زمینه     خوابگاه های شبانه روزی تحت  پوشش
 4. ارائه چندین سخنرانی در حوزه تحقیق و مسائل اجتماعی ایران
 5. راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای بیش از 100 عنوان پایان نامه و رساله تا کنون

کتابها:

 1. آمار و روش تحقیق، انتشارات ماهان، 1393

سوابق تدریس

مدرس دروس آمار، روش تحقیق و حوزه های تخصصی جامعه شناسی از سال 72 تا کنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری