معاونت آموزشی

                                

 

مشخصات شخصی

  نام : محمد

  نام خانوادگی : سپهری

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی

نام ونام خانوادگی : سعید نوروزی

رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد