معاونت آموزشی

مشخصات شخصی

  نام : طهمورث

  نام خانوادگی : شیری 

  تاریخ تولد : 

 مرتبه علمی :

  تلفن : 66571195-021 -

  آدرس الکترونیکی :