آیین نامه های آموزشی

فهرست مطالب

1   شرایط ورود دانشگاه  2 شرایط ثبت نام
 3   انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل 4 منع ادامه تحصیل همزمان
 5  نظام آموزشی  6  تعریف واحد درسی
 7  سال تحصیلی  8 نظام درسی
 9  تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل  10  درس معرفی به استاد
 11  انتخاب همزمان دروس پیش نیاز و وابسته  12  دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم 
 13 واحدهای درسی دوره تابستان  14  حداکثر مدت مجاز تحصیل 
 15  حضور و غیاب دانشجو  16  غیبت در جلسه امتحان 
 17  حذف و اضافه درس    18 حذف اضطراری
 19 حذف کلیه واحدهای انتخابی دریک نیمسال  20  ارزیابی پیشرفت تحصیلی 
 21  حداقل نمره قبولی  22  اعلام نمرات
 23 درس ناتمام  24 نام نویسی مشروط
 25 دانشجوی مشروط  26   نیمسال جبرانی
 27  مرخصی تحصیلی  28

انصراف از تحصیل    

 29  مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمان  30

معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلی  

 31 فراغت از تحصیل   32 تقویم دانشگاهی 
 33  نظام آموزشی پاره وقت  34

آیین نامه آموزشی رشته های طرح آموزش معلمان