مشخصات شخصی

  نام : محمد

  نام خانوادگی : اکوان  

  تاریخ تولد : 10/7/1342

 مرتبه علمی : دانشیار

  تلفن : 66571195-021 - 09122762022

  آدرس الکترونیکی :  E- mail : M_ akvan 2007 @ yahoo . com       

  آدرس پستی : تهران – صندوق پستی

 

     الف : سوابق تحصیلی :

  دیپلم از دبیرستان دین ودانش قم

  فوق دیپلم عربی از مرکز تربیت معلم قم

  لیسانس فلسفه غرب ازدانشگاه تهران

  فوق لیسانس فلسفه غرب ازدانشگاه تهران

  دکتری فلسفه غرب ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

  ب : سوابق تدریس دانشگاهی :

 1. عضو هیات علمی تمام وقت گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 2. تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
 3. تدریس دردانشکده الهیات دانشگاه تهران دونیمسال
 4. تدریس دردانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی یک نیمسال
 5. تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 6 نیمسال
 6. تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی ورامین درمقطع کارشناسی ارشد یک نیمسال
 7. تدریس درمرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان بورسیه مقطع دکتری  6 دوره

  ج : سوابق اجرایی وآموزشی

 1. معاون امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی واحد تهران مرکزی
 2. رئیس مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) از سال 85 تا 94
 3. رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی از سال 85 تا 94
 4. معاون دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی 5 سال
 5. مدیر گروه آموزشی فلسفه وکلام اسلامی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی 2 سال
 6. مدیر گروه آموزشی فلسفه غرب دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی
 7. مدیر آموزش دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی 3 سال
 8. مدیر مسئول وسردبیر فصلنامه الهیات
 9. سردبیرفصلنامه آیینه حکمت ، پژوهشکده قرآن وعترت
 10. عضو هیات تحریریه ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت ومعرفت
 11. مدیر مسئول فصلنامه مطالعات نقد ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی
 12.  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1386
 13. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1387
 14. رئیس دانشکده برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1387
 15.  رئیس گروه فلسفه وکلام پژوهشکده قرآن وعترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 سال
 16.  دبیر علمی همایش ملی وعلمی پژوهشی فرجام شناسی اسفند 1389
 17.  عضو شورای چاپ وانتشارات معاونت پژوهشی واحد تهران مرکزی
 18.  دبیر کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیات علمی واحد تهران مرکزی

د : سوابق پژوهشی

  کتاب :

 1. تصحیح  «رساله درباب علم اجمالی وتفصیلی واجب تعالی » نوشته علیقلی بن قرچغای خان انتشارات نور الثقلین ، 1379
 2. شرح وترجمه کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد علامه حلی . بخش خداشناسی انتشارات نور الثقلین ، 1383
 3. ویتگنشتاین : ایمان گرایی وعقل گریزی انتشارات گام نو ، 1385

 

  مقاله :

 1. « مفهوم وحدت وکثرت درفلسفه » درمجله رشد معارف اسلامی وزارت آموزش وپرورش ، 1371
 2. « مفهوم فلسفه درتفکر ویتگنشتاین متقدم » درمجله کیهان فرهنگی شماره 61 سال 1381 تجدید چاپ درمجموعه مقالات فلسفه ویتگنشتاین انتشارات مهر نیوشا، 1383
 3. مابعد الطبیعه ازدیدگاه کانت وویتگنشتاین درمجموعه مقالات همایش بین المللی دویست  سال پس ازکانت دانشگاه علامه طباطبایی سال 1383
 4. ویتگنشتاین ، زبان وفلسفه درمجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران شماره 160 زمستان 1380
 5. تجربه ونگرش دینی ویتگنشتاین درپژوهش نامه انقلاب اسلامی دانشگاه اصفهان سال ششم شماره 13 بهار 1385
 6. جایگاه عقل وایمان دینی درتفکر ویتگنشتاین درفصلنامه الهیات شماره سوم تابستان 1383
 7. بررسی تطبیقی برهان جهان شناختی فلسفی وکلامی درفصلنامه پژوهشهای فلسفی – کلامی دانشگاه قم سال هشتم شماره دوم زمستان 1385
 8. آغاز تبیین عقلانی جهان درفصلنامه پژوهش ادبی شماره هشتم بهار 1386
 9. علامه حلی وجاودانگی درماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت ومعرفت سال دوم شماره 11 بهمن 1386
 10.  ویتگنشتاین ودین درماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت ومعرفت شماره چهارم خرداد 1385
 11. تعریف علم کلام درنشریه « ندای دانشگاه » دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شماره 19 سال 1382
 12. انسان وعوامل ساختار زندگی اجتماعی او درتفسیر المیزان درفصلنامه پژوهش دینی شماره 16 بهار 1387
 13. ایمان گرایی ، خواستگاهها ورویکردها ازدیدگاه ویتگنشتاین درفصلنامه پژوهش های فلسفی دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشگاه تبریزشماره 202 سال 1386
 14. Water in Iranian Islamic philosophy پذیرفته شده درهمایش بین المللی ماه June سال 2009 درکشور اندونزی
 15. تربیت فلسفی وحکمت زندگی ، سیزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین ملاصدرا ، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ،  تهران ، خرداد 1388
 16.  مرلو- پونتی ومرکزیت زدایی ازانسان به وسیله حذف آگاهی ازحیث التفاتی ، درفصلنامه پژوهش ادبی شماره 13 ، تابستان 1387
 17. جوان ، آموزش فلسفه وتربیت فلسفی  ، چهاردهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین ملاصدرا ، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ،  تهران ، خرداد 1389  
 18. چیستی وجاودانگی نفس ازمنظرملاصدرا واسپینوزا ، فصلنامه پژوهش ادبی ، شماره 16 پاییز 88
 19. مرگ وزندگی ازدیدگاه نیچه وکرکگور ، فصلنامه پژوهش ادبی ، شماره 18 بهار 1389
 20. علامه طباطبایی ، تجرد نفس ورد ادله مخالفین ، فصلنامه علمی – پژوهشی « پژوهش دینی » ،شماره 21 ، پاییز وزمستان 1389
 21. جایگاه اخلاق ورد نظریه نسبیت ازدیدگاه علامه طباطبایی یاتکیه برتفسیر المیزان ، فصلنامه علمی – پژوهشی« پژوهش نامه قرآن وحدیث » شماره 7 ، تابستان وپاییز 1389
 22. پیوند دین واخلاق ازمنظر علامه طباطبایی ، فصلنامه علمی – پژوهشی « پژوهش دینی »، شماره 22 ، بهار وتابستان 1390
 23. شیوه ابداعی ملاصدرا وتبیین استدلالی تجرد قوه خیال ، فصلنامه پژوهش ادبی
 24. The Impact of  Greece s political and Social Conditions(Fifth century B.C ) on Plato s Political Thought  حکمت وفلسفه ، دانشگاه علامه طباطبایی ، سال هشتم ، شماره چهارم – زمستان 1392
 25. نقش خدا دراندیشه افلاطون ، فصلنامه آفاق حکمت ، شماره دوم ، تابستان 1391
 26. گفتمان عقل ودین در توصیف خدا در قرون وسطی ، فصلنامه آفاق حکمت شماره چهارم زمستان 1391
 27. تبیین سازگاری اصل علیت وعمومیت خلقت در نگرش فلسفی وتفسیری علامه طباطبایی ، فصلنامه علمی – پژوهشی « پژوهش نامه قرآن وحدیث » ، شماره 13 ، پاییز وزمستان 1393  
 28. معنا ومفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد دراندیشه ی نیچه وشاملو ، فصلنامه علمی – پژوهشی « مطالعات نقد ادبی » ، شماره سی وسوم ، زمستان 1392
 29. ضرورت وجود برای خدا به مثابه « علت خود » و « نامتناهی مطلق » ، فصلنامه علمی – پژوهشی « پژوهش های اعتقادی    کلامی » ، شماره چهاردهم ، تابستان 1393
 30. جایگاه نبی در مدینه سینوی ، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن بین المللی تاریخ فلسفه ،سال ششم ، شماره اول ،تابستان1394
 31. جایگاه وکارکرد قوه تاملی در فلسفه کانت ، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای معرفت شناختی ، سال چهارم ، شماره دوم ، پاییز وزمستان 1394

    هـ ) شرکت در همایش ها

1- شرکت در همایش بین المللی دویست سال پس ازکانت  دانشگاه علامه طباطبایی ، با ارائه مقاله مابعدالطبیعه از دیدگاه کانت وویتگنشتاین ئر سال 1385

           2- شرکت در همایش بین المللی ماه june سال 2009 در کشور اندونزی با ارائه مقاله مفهوم اب درفلسفه اسلامی – ایرانی

           3- شرکت در سیزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین ملاصدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، تهران ، خرداد1389

4- شرکت در چهاردهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین ملاصدرا ، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، تهران ، خرداد 1389

5 - شرکت در همایش بین المللی اقتصاد وعلوم اجتماعی 25 دسامبر 2015 ، آمستردام هلند با ارائه مقاله تبیین فرآیند علیت تاریخی در تحول اجتماعی مبتنی بر نگرش ابن خلدون

International conference on economics and social sciences ( ICESS) held in Amsterdam Netherland on 25th December 2015

6- شرکت در همایش بین المللی دانشگاهی علوم اجتماعی واقتصادی 22 مارس 2016 لیسبون پرتقال با ارائه مقاله مرگ وجاودانگی درنگرش ابن سینا

The international institute of social and economic sciences at the 22nd international Academic conference Lisbon Portugal 22 march 2016 to 25 march 2016 . Death and immortality in Avicenn s philosophical attitude.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  Personal Specifications

  First Name :Mohammad

  Last Name: Akvan

  Date of Birth: 02/10/1963

 Academic Rank: Associate Professor

 

  E-Mail:  : M_ akvan 2007 @ yahoo. yahoo.com       

  Mailing Address: Tehran - mail box

 

  A: Educational Records:

Diploma Din-o –Danesh  High school of Qom

 

  Associate Degree in Arabic Teacher Training Center of Qom

  B.A. in Western Philosophy Tehran University 

 M.A. in Western Philosophy Tehran University

PH.D. in Western Philosophy Islamic Azad University , Science &Research Branch

 

 

    B: Academic Teaching Experiences

 1. A full-time Faculty Member of Philosophy Department at Islamic Azad University , Central Tehran Branch
 2. Teaching Experience at Islamic Azad University , Central Tehran Branch for Degrees of B.A. ,M.A. and PH.D.
 3. Teaching Experience at Theology College of Tehran University for 2 Semesters .
 4. Teaching Experience at literature & Foreign Languages Faculty of Allame Tabatabaee University for 1Semester
 5. Teaching Experience at Islamic Azad University , Southern Tehran Branch for 6 Semesters
 6. Teaching Experience at Islamic Azad University , Varamin Branch for M.A. Degree for 1 Semester
 7. Teaching Experience at the Center for Researches & Training Human Resources  of Islamic Azad University , 8th District Branch , for  the Students on PH.D. Scholarship, 6 Semesters

 

 

  C: Executive & Educational Records

 1. Vice President of Academic Affairs and Supplementary Education of Central Tehran Branch
 2. President of Valiasr  Campus ,2006- 2015
 3. President of Literature & human Science College ,Central Tehran Branch ,2006-2015
 4. Vice President of Literature & Human Science College, Central Tehran Branch, for  5 years
 5. Head of Training Department of Philosophy & Islamic Theology at Literature & Human Science College ,Central Tehran Branch, for 2 years 
 6. Head of  Training Department of  Western philosophy at  Literature & Human Science  College , Central Tehran Branch
 7. Educational Director at  Literature & Human Science College , Central Tehran Branch , for 3 years
 8. Director and Editor of Seasonal  Journal “Theology “
 9. Editor of the Seasonal Journal “  the mirror of wisdom, Research Institute of  Koran and Etrat ( the prophet’s household )”
 10. A Member of Editorial staff of the Monthly Research Journal “All the Wisdom and Knowledge “
 11. Editor of the Seasonal Journal “Studies on Literal Criticism “ at   Literature & Human Science College , Central Tehran Branch
 12.  Superior Researcher of Islamic Azad University ,Central  Tehran Branch ,2010
 13.    Superior Researcher of Islamic Azad University ,Central  Tehran Branch , 2011    
 14.  President of the Preferred College of Islamic Azad University , Central Tehran Branch , 2011
 15. President of Philosophy & Islamic Theology Department at Research Institute of Koran & Etrat ,Cultural Department of Islamic Azad University , for 2 years
 16. Scientific Secretary of National ,Research -Science Conference  on Eschatology  , March 2010
 17.  A Member of Printing & Publishing Council , Research Department , Central Tehran Branch  
 18. Secretary of the committee Responsible for  Upgrading the Faculty Members ,Central Tehran

D: Research Activities

  Book:

 1.  "Correction of ”Treatise on Overview and Detailed Knowledge about the God “ Written by  Ali gholi- Ebn Qarcheghay Khan , Noor-al- SaqaleinPublications, 2000
 2. Description and Translation  of “Kashf-al- Morad  fi Sharh Tajrid-al –Eteqad” کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد” by Allame Helli, Noor –al-Saqalein Publications , Department of Theology. 2004  
 3. Wittgenstein :Fideism and Reason Aversion, GAM-E- No Publications ,2006

Articles:

 1.  "the Concept of Unity and Plurality in Philosophy “ Published in the magazine ,Growth of Islamic Teachings, for Ministry of Education , 1993.
 2. " The Concept of philosophy in  Leading Wittgenstein’s thought " Published in the Magazine of Keyhan-e- Farhangi (cultural universe ), No 61 ,Year 2002 , Republished in the collection of Wittgenstein’s Philosophical Articles, Mehr-e- Nusha Publications, 2004
 3. Metaphysics Kant and Wittgenstein’s Point of View ,Published in the collectin of Articles International Conferences 200years after Kant ,Allame Tabatabaee University , 2004
 4. Wittgenstein , Language and Philosophy , Published in the Magazine of Literature& Human Science College , Tehran University, No 160 , Winter of 2001
 5. Wittgenstein’s Religious Experience and Attitude ,Published in Research Journal of Islamic Revolution , Isfahan University, Sixth Year , No 13 , Spring of 2006
 6. Position of Religious Reason and Faith  in Wittgenstein’s Thought , Published in the Seasonal Journal of Theology , No 3 , Summer of 2004 
 7. A Comparative study on the Argument of  Philosophical- theological Cosmology, Published  in Seasonal Journal of Philosophical – Theological Researches ,Qom University , 8th Year , No 2 ,  Winter of 2006
 8. Beginning of Rational Explanation of the World , Published in Seasonal Journal of Literary Researches , No 8 , Spring of 2007
 9. Allame Hilli and Immortality , Published in Research Seasonal Journal of All the Wisdom and Knowledge ,Second Year ,No 11 , February of 2007
 10. Wittgenstein and Religion , Published in Research Seasonal Journal of All the Wisdom and Knowledge , No 14 ,  June of 2006
 11. Definition of Theology , Published in “ Call of University “ , Islamic Azad University , Central Tehran Branch , No 19 ,2003D
 12. Human and Factors of his Social Structure in Tafsir Almizan  , Published in Seasonal Journal of Religious Research , No 16 , Spring of 2008
 13. Fideism ,Origins and Approaches Wittgenstein’s Point of View , Published in Seasonal Journal of Philosophical Researches , Literature and Foreign Languages College , Tabriz University , No202 , 2007
 14.  “Water in Iranian Islamic philosophy”  adopted at the International Conference held in June , 2009 ,Indonesia 
 15. Philosophical Upbringing and Wisdom of Life, 13th Conference in Commemoration of Hakim Sadr-alMote allehin Molla Sadra ,Sadra Islamic Wisdom Institute , Tehran , June of 2009  
 16.  Merleau-Ponty and Decentralization of  human through Removing Awareness in terms of intention, Published in Seasonal Journal of the  Literary Research, No 13 , Summer of 2008   
 17. The Yuoth , Teaching Philosophy and Philosophical Upbringing ,14th Conference in Commemoration of Hakim Sadr-al Mote allehin Molla Sadra  , Sadra Islamic Wisdom Institute ,Tehran ,June of 2009 
 18. Nature and Immortality of Soul Molla Sadra and  Spidosa ‘s Point of View , Seasonal Journal of the Literary Research, No 16 ,Fall of 2009
 19. Death and Life   Nische and Kercedor’s Point of View , Seasonal Journal of Literary Research , No 18 , Spring of 2010
 20. Allame Tabatabaee , Abstract Soul and the Rejection of Opponents’ Arguments , Research-Science Seasonal Journal of “Religious Research “ ,No 21 , Fall and Winter of 2010
 21. Position of Morality and Rejection of Theory of Relativity Allame Tabatabaee’s Point of View based on Interpretation of Al-Mizan  , Research- Science Seasonal Journal of “Koran and Hadith “ No 7 , Summer and Fall of  2010
 22. The Bond between Religion and Ethics Allame Tabatabaee’s Point of View, Research- Science Seasonal Journal of ‘ Religious Research ‘ ,No 22 , Spring and Summer of 2011
 23. Innovative Method of Molla Sadra and  Discursive  Explanation  of Immateriality of Imagination,   Seasonal Journal of  Literary Research 
 24. The Impact of  Greece’s  Political and Social conditions ( Fifth century B.C) on Plato’s Political Thought , Wisdom and Philosophy , Allame Tabatabaee, 8th Year , No 4 , Winter 2013 
 25. The role of God  in Plato’s Thought , Seasonal Journal of Wisdom Horizons ,No 2 , Summer of 2012
 26. The Discourse of  Intellect and Religion in Description of God  in the Middle Ages, Seasonal Journal of Wisdom Horizons ,No 4 , Winter of 2012 
 27. Explanation of Compatibility between Causality  principle and Creation Universality in Interpretive and Philosophical Attitude of  Allame Tabatabaee , Research- Science Journal of  “Koran and Hadith “ No 13 , Fall and Winter of 2014
 28. Meaning and Concept of Ideal Teachings of the superman in Nische and Shamloo’s Thought, Research –Science Seasonal Journal of “ Literary critic Studies “ No 33 ,Winter of 2013
 29. Necessity of the existence for God as "the himself Reason and Absolute Infinite , Research-Science  Seasonal Journal of “ Theological Researches “ No 14 , Summer of 2014 
 30. Position of the Messenger in the City of  Sinavi , Research-Science Seasonal Journal of International Association of History of Philosophy, 6th Year , No 1 , Summer of 2015
 31. Position and Function of Thought Power ,in Kant’s Philosophy , Research – Science Bi-seasonal  Journal of  “  Epistemology Researches “ 4th Year , No 2 , Fall and Summer of  2015
 32. Mahmood Seyyed and Mohammad Akvan : " Islamic Bayt Al_Hikma  and Civilization"Published by International Journal of Review in Life Sciences.Vol , 5(1),2016. (ISI) INDIA.
 33. 33.Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed : "  The Analysis of Social, Economic Political and Cultural Dimensions of Cholera During Naser Al-Din Shah Qajar Era (1313-1264 AH.)" "  puplished by  International Journal of Review in Life Sciences.Vol , 5(10),2015.( ISI). INDIA

 

PARTICIPATION IN CONFERENCES.

1-Participation in International Conference of 200 Years After Kant , Allame Tabatabaee ,by  Presenting the Article “ Metaphysics Kant and Wittgenstein’s Point of View “in the Year 2006

2-Participation in International Conference  held in June ,2009 , Indonesia , by Presenting the Article “The Concept of Water  in Iranian- Islamic Philosophy “

3- Participation in 13th Conference in Commemoration of Hakim  Sadr-al Motalehin  Molla Sadra , Sadra Islamic Wisdom Institute , Tehran , June of 2010,

4-Participation in 14th Conference in Commemoration of Hakim Sadr-al Motalehin Molla Sadra , Sadra Islamic Wisdom Institute , Tehran , June of 2015-

5-Participation in International Conference of Economics and Social Sciences , 25th   December  ,2015 ,Amsterdam, Netherland , by Presenting the Article “ Explaining the Process of Historical Causality in the Social Changes ,based on Ibn Khaldun’s Attitude   International Conference on  and Social Sciences economics ( ICESS) held in Amsterdam Netherland on 25 th December 2015

6-Participation in International Academic Conference of Social &Economic Sciences 22nd March ,2016,Lisbon ,Portugal ,by Presenting the Article “Death and Immortality in Avicenna’s Attitude

7 Mohammad Akvan and Mahmood  Seyyed:" Architectural Interactions between the Indian Subcontinent and Iran" Published by International Institute of Social and Economic Sciences . International  Academic Conferences,Amsterdam  , MAY 2015,Published date2015/6