مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی : محمود سید

مرتبه علمی : استادیار

تاریخ تولد : 30/06/1356 

ایمیل :Mahmood.seyyed@yahoo.com   

 

مشخصات تحصیلی :

 

دکتری : رشته تاریخ گرایش تاریخ محض ،دانشگاه میسور هندوستان

کارشناسی ارشد : رشته تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهان ، دانشگاه تهران مرکز

کارشناسی : تاریخ ، دانشگاه تهران

 

 

مقالات انگلیسی :

 1. Mahmood seyyed; sugitha suvarna ,   ARCHITECHTURE OF TAJ MAHAL , ." puplished by Asian Journal of Development Matters , Vol ,4 . No, 2. May 2010.India.
 2. Mahmoodseyyed ; sugitha suvarna ; A Brief introduction to the painting schools of Tabriz , gazvin and Isfahan during safavid Dynasty ; U.I.S.I.A – Pune-India 2010
 3. Mahmood Seyyed : Sugitha Suvarna : '' Formation Schools of India and Iran '' Published By the journal of Historical Studies Vol.43 . Department of Studies in History , University of Mysore,MANASANGOTRY,Mysore.2010
 4. Mahmood Seyyed:"  A Study of the Financial Reforms During the Darius Period." puplished by International Journal of Social and Economic Research ,vol.2, Issue 1.2012
 5. Mahmood Seyyed:" The role of Zoroastrian in Islamic period of Khorasan" "  puplished by Journal Afro Asian Journal of Anthropology and Social Policy ,vol.5, Issue 2.2014 .
 6.  Mahmood Seyyed:"  After The Conquest Of Baghdadin An Age Of Scientific Achievement Buwayhid  "  puplished by International Journal of Social and Economic Research ,vol.4, Issue 3.2014.
 7. Mahmood Seyyed:" Nashtyfan's Windmills: The symbol of the traditional technology in the East, Iran" published by Journal Afro Asian Journal of Anthropology and Social Policy, vol.5, Issue. 2, 2014
 8. Mahmood Seyyed:" The Development of Persian Language and Literature in The Indian Subcontinent In The Gurkanid Period." puplished by Journal of Science International, Vol.3,2015 (ISI) Lahore
 9.  Mahmood Seyyed:" An Exploration into Attractions of Islam Compared to Those of the Sasanid Iran" puplished by International Journal of Sociology, Social Anthropology and Social Policy,vol.1,Issue.1,2015
 10. Mahmood Seyyed and Mohammad Akvan : " Islamic Bayt Al_Hikma  and Civilization"Published by International Journal of Review in Life Sciences.Vol , 5(1),2016. (ISI) INDIA.
 11. Mahmood Seyyed:" Efforts and activities of Shitte scholars for Shitte culture coalition In Safavid dynasty"  puplished by International Journal of Social and Economic Research, vol.5, Issue. 2, 2015
 12. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed : "  The Analysis of Social, Economic, Political and Cultural Dimensions of Cholera During Naser Al-Din Shah Qajar Era (1313-1264 AH.)" "  puplished by  International Journal of Review in Life Sciences.Vol , 5(10),2015.( ISI). INDIA .
 13. Mahmood Seyyed:" Foreign affairs of Zirian, case study: Badis Ben Hobous" puplished by Asian Journal of Development Matters,vol.9,Issue.1,2015
 14. Mahmood Seyyed . "  Cultural Engineering of Mosque in First Century and its Role in Islamic Culture and Civilization""  puplished by  International Journal of Review in Life Sciences.Vol , 5(10),2015.( ISI). INDIA
 15. Mahmood Seyyed: The influence of Iranian paintings and architecture on Indian painting and Architecture in the 16th and 17th century"Mysore.2015
 16. Mahmood Seyyed and Mohammad Akvan . " Road Networks in the Achaemenid Empire "  Published by Amsterdam Netherland ,25 December 2015. ISBN : 978-93-85832-79-6 , NETHERLAND.
 17. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed . " Explain the process of historical causality in society development based on the attitude of  Ibn Khadul""  Published by Amsterdam Netherland ,25 December 2015. ISBN : 978-93-85832-79-6 , NETHERLAND.
 18. Mahmood Seyyed and Akram Salehi Hikouii . "  Evaluation of the Cities Specific Characteristics in the Formation of Safavid Period Mints """  puplished by  International Journal of Review in Life Sciences.Vol , 5(2),2015.( ISI). INDIA

 

کنفرانس ها :

 

 1. Mahmoodseyyed ; sugitha suvarna ; study the Art of the Iranian painting during safavid Dynasty ; Proceeding of the First International Multi- Disciplinary Conference on Current Research Trends . 20th -21st novamber,2009.India
 2.  Mohammad Akvan and Mahmood  Seyyed:" Architectural Interactions between the Indian Subcontinent and Iran" Published by International Institute of Social and Economic Sciences . International  Academic Conferences,Amsterdam  , MAY 2015,Published date2015/6 Amsterdam,Netherland.
 3.  Mahmood Seyyed and Mohammad Akvan . " Road Networks in the Achaemenid Empire " 30th International conferences on Economics and Social Sciences ( ICESS),  Amsterdam Netherland ,25 December 2015.
 4. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed . " Explain the process of historical causality in society development based on the attitude of  Ibn Khadul""  30th International conferences on Economics and Social Sciences ( ICESS),  Amsterdam Netherland ,25 December 2015.

         5. Mahmood Seyyed and Mohammad Akvan." Changes in the Iranian Families during the Achaemenid Era" 22 International Academic Conference.

             22 March-25 March, Lisbon , Portugal 2016.( IISES)      

         6. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed." Death and immorality in Avicenna’ s philosophical attitude"" 22 International Academic

                                                                                                                                                                             (Conference. 22 March-25 March, Lisbon , Portugal 2016.( IISES

                        

مقالات فارسی :

1 -دکتر حمیدرضا صفاکیش کاشانی.دکتر محمود سید ." سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی"پژوهش نامه تاریخ، شماره 32، پاییز 1392 "

2-دکتر محمود سید ". بررسی سبک و اسلوب معماری دوره هخامنشیان"پژوهش نامه تاریخ، شماره 37، زمستان 1393 "  

3-دکتر محمود سید . دکتر حمید رضا صفاکیش کاشانی . " نقش خورشید پرستش آن  در ایران باستان"نشریه باستان شناسی وتاریخ هنر شرق باستان . مجله تاریخ دانشگاه هنر  اصفهان.1394

4- دکتر محمود سید . " تاریخ نگاری در دوره هخامنشیان " نشریه جستارهای تاریخی . در دست چاپ

 

تالیف و ترجمه :

1- دکتر محمود سید . "  ترجمه کتاب تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم " پروسه چاپ –اردیبهشت سال 1395

 

اطلاعات آموزشی و اجرایی :

1- عضو هیئت علمی گروه تاریخ و باستان شناسی .واحد تهران مرکزی . دانشگاه ازاد اسلامی

2- عضو شورای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری گروه تاریخ و باستان شناسی واحد تهران مرکزی.

3- عضو کمیته ترفیعات اساتید واحد تهران مرکزی. دانشگاه ازاد اسلامی

4- عضو شعبه 814 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران .

5- دبیر همایش کنفرانس ایران وهند در سال 2009میلای.

6- دبیر کنفرانس بین المللی در بخش ادبیات و علوم انسانی ، " 22 International Academic Conference. 22 March-25 March, Lisbon , Portugal 2016.( IISES)

7- داوری مقالات تاریخ و باستان شناسی کنفرانس ایران وهند سال 2009 میلادی.

8- داوری مقالات گروه تاریخ و باستان شناسی دانشگاه میسور هندوستان.

9- تدریس واحدهای درسی تاریخ در مراکز و واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله دانشگاه ازاد اسلامی رودهن . شهرری.جامع علمی کاربردی.پیام نور

10-استادراهنما و مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در             

    دانشگاه تهران مرکزو سایر واحد های دانشگاهی

 

فعالیتهای فرهنگی :

1- دبیر انجمن اسلامی (زیر نظر نهاد مقام معظم رهبری )در شهر میسور هندوستان 1389-1388

2- عضو بسیج فعال اساتید

3- مسوول فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران از سال 1383-1378

 

تشویقات :

1- دریافت لوح تقدیربه عنوان  سخنران  ممتاز کنفرانس سال 2009 در گروه تاریخ و باستان شناسی

2- دریافت لوح  تقدیر بعنوان دبیرممتاز کنفرانس بین المللی " 22 International Academic Conference. 22 March-25 March, Lisbon , Portugal 2016.( IISES)

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

First and last Name :Mahmood Seyyed

Academic Rank : Assistant Professor

Date of Birth         21/09/1977

Email : Mahmood.Seyyed@yahoo.com

 

Educational specifications

PH.D :   History       Minor : Pure history    University : Mysore , India    

M.A :  History         Minor :  General History of the World     University: Central Tehran

B.A :  History                     University :Tehran

Current Law student for B.A

 

Articles in English

  1. Mahmood seyyed; sugitha suvarna ,   ARCHITECHTURE of the Taj Mahal  . " puplished by 15-years old efforts of publishes matters , Vol so. No,

      2. May 2010.Director Satish Kaushik.    

   2. Mahmoodseyyed ; sugitha suvarna a has publicly supported the introduction to painting schools of Tabriz, gazvin and Isfahan during Safavid dynasty ;

       U.S.C. On A -  2010 Pune-India

   3. Mahmood Seyyed : Sugitha Suvarna : ''formation of schools director Satish Kaushik and' contact capability '' published by the efforts of the Historical Vol.

       hosting this event 43. Department of hosting this event in Labor History Class , which contains miners, University of Mysore, MANASANGOTRY, Mysore. 2010

   4. Mahmood Seyyed:"  a study of the surveying reforms during the period Darius. "  Puplished by international efforts of danced& made merry and and research ,

       vol. 2 issue 1. Search

   5. Mahmood Seyyed:" The role of Zoroastrian in Islamic period of Khorasan "  puplished by efforts afro 15-years old efforts of anthropology and danced&

       made merry counterpart , vol. 5 issue, 2. 2014 .

    6. Mahmood Seyyed:"  After The Conquest Of Baghdadin An Age Of Scientific Achievement Buwayhid   puplished by international efforts of danced&

        made merry and and research , vol. 4 issue, 3. 2014.

    7. Mahmood Seyyed:" Nashtyfan's Windmills: The symbol of the traditional technology in the East, Iran published by efforts afro 15-years old efforts

        of anthropology and danced& made merry counterpart, vol. 5, issue. 2, 2014

    8. Mahmood Seyyed:" The publishes of Persian keyboard language setting for and literature in the Indian subcontinent in the gurkanid period.  

      "puplished by efforts of e Kalq organization international, Vol. 3,2015 (ISI criteria has found satisfactory) Lahore

    9. Mahmood Seyyed:" An Exploration into Attractions of Islam Compared to Those of the Sasanid Iranpuplished by international efforts of the

      "International Society", danced& made merry anthropology and danced& made merry counterpart, vol. 1, issue. 1,2015

    10. Mahmood  and Seyyed Mohammad Akvan : " faith is being generous to the Bayt_Hikma  and I am enchanted.... Come"published by international efforts

       of review in in Oregon Health & Science University press release. Vol 5 (1), 2016. (ISI criteria has found satisfactory) director Satish Kaushik.

     11. Mahmood Seyyed:" Efforts and activities of Shitte scholars for Shitte culture coalition In Safavid dynasty  puplished by international efforts of danced&

        made merry and and research, vol. 5, issue. 2, 2015

     12. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed :   the analysis of danced& made merry, and the political and cultural dimensions of cholera during  Al-Din Naser  

         Shah Qajar era (1313-1264 door. ""   puplished by  international efforts of review in in Oregon Health & Science University press release. Vol , 5, 10 ,2015.   

         The ISI criteria has found satisfactory. Director Satish Kaushik .

      13. Mahmood Seyyed:" Foreign affairs of Zirian, case study: Badis Ben Hobous Puplished by 15-years old efforts of publishes matters, vol. 9, issue. 1,2015

      14. Mahmood Seyyed .  cultural engineering of the mosque in the evening forces and its role in the faith is being generous culture and I am enchanted....

         Come"  puplished by  international efforts of review in in Oregon Health & Science University press release. Vol , 5, 10 ,2015. The ISI criteria has found

         satisfactory. Director Satish Kaushik

       15. Mahmood SeyyedThe influence of Iranian paintings and architecture on Indian painting and Architecture in the 16th and 17th century"Mysore. 2015

       16. Mahmood and Seyyed Mohammad Akvan . Edgeware Road networks in the Achaemenid Empire"  published by Amsterdam Netherland ,25 December  

           2015. ISBN: 978-93-85832-79 wanted the Netherland.

        17. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed . " explain the sponsorship of historical causality in publishes by George Soros based on the attitude of  Ibn

           Khadul" published by Amsterdam Netherland ,25 December 2015. ISBN: 978-93-85832-79 wanted the Netherland.

        18. Mahmood Seyyed and Akram Salehi Hikouii . "  Evaluation Unit of the cities specific characteristics in the formation of the Safavid period

           mints ""  puplished by  international efforts of review in in Oregon Health & Science University press release. Vol 5 (2),2015. The ISI criteria has

           found satisfactory. Director Satish Kaushik

 

Conferences

       1. Mahmoodseyyed; sugitha suvarna and study the customarily dominant of the Iranian painting during Safavid dynasty was proceeding of the forces   

           international multi-disciplinary and on the Arthur M. Sackler research trends. -2120th novamber good-for-nothing, 2009. Director Satish Kaushik

       2. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed:" Architectural Interactions between the Indian Subcontinent and Iran published by International Department of

           danced& made merry and lot Oregon Health & Science University press release . International  academic conferences, Amsterdam  , May 2015, published2015/6

           date Amsterdam, Netherland

       3. Mahmood and Seyyed Mohammad Akvan .  Road networks in the Achaemenid Empire" 30th international conferences on economics and danced& made

           merry Oregon Health & Science University Press release ( ICESS),  Amsterdam Netherland ,25 December 2015.

       4.Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed . " explain the sponsorship of historical causality in publishes by George Soros based on the attitude of  Ibn

          Khadul 30th international conferences on economics and danced& made merry Oregon Health & Science University Press release ( ICESS), Amsterdam

          Netherland ,25 December 2015.

       5. Mahmood Seyyed and Mohammad Akvan." Changes in the Iranian Families during the Achaemenid Era" 22 International Academic Conference. 22 March-25

          March, Lisbon , Portugal 2016.( IISES)

       6. Mohammad Akvan and Mahmood Seyyed." Death and immorality in Avicenna’ s philosophical attitude"" 22 International Academic Conference. 22 March-25

          March, Lisbon , Portugal 2016.( IISES)

 

Persian Articles

      1. Dr. Hamidreza Safakish Kashani  Dr. Mahmood Seyyed “History of Iranian Music the Ancient Time to the Emergence of the Safavid

          “Bulletin of History,No 32, Fall of 2013.

         2. Dr. Mahmood Seyyed ."  Study of the Architectural style in the Achaemenid period " Bulletin of History, No 37 , Winter of 2014

         3. Dr. Mahmood Seyyed . Dr. Hamid Reza Safakish Kashani “. The role of sun worship  in ancient Iran"Journal of Archeology and History of  Art in ancient East .

            Magazine of Isfahan Art University’s History,2015

         4. Dr.Mahmood Seyyed . . " Historiography in the Achaemenid period " Journal of Historical Researches. Under press

 

Compilation and Translation

          1. Dr. Mahmood Seyyed. " Translation of the book “European History Nineteenth Century to early twenty First Century " printing process -  May 2016

 

Educational and executive information

        1. Director General of the Faculty at Islamic Azad University , Central Tehran Branch ,since 2015

           2. A Faculty member of history and Archeology department in Islamic Azad University ,Central Tehran Branch.

           3. A member of the supplementary educational council for M.A. and  PH.D. at the department of history & archaeology ,Central Tehran Branch.

           4. A  member of the Professor’s promotion committee at Islamic Azad University ,Central Tehran.

           5. A member of Dispute Resolution Council ,Branch 814, District 17 of Tehran .

           6. Secretary of Iran- India Conference  in 2009

           7. Reviewer of Historical and Archeological Articles in the Iran – India Conference ,2009 .

           8. Reviewer of Articles by the  History & Archeology University of Mysore ,India.

           9. Teacher of History courses in different academic centers such as Islamic Azad University ,Branches : Rudehen, Shahr-e -rey , Applied Science, Payam –e- Noor .

           10. Advisor  , Consultant and Arbitrator of Master’s and Doctoral Theses in the Universities of Central Tehran and other Academic unites.

           11. - Secretary of the human science &sociology department in Lisbon Conference ,Portugal,2019

 

   Awards

        1. Receiving an appreciation as the distinguished lecturer of History &Archeology Department in the conference held in 2009 .